Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: mateo 24

 • MATEO 24:1-51 (CTU)

  1Jesús tsa' loq'ui ti Templo. Tsa' caji ti majlel. Tsa' tiliyob xcʌnt'añob i cha'an, cha'an mi' pʌsbeñob jini wa'chocobil tac cha'an Templo. 2Jesús tsi' subeyob: ¿Woli ba la' q'uel ti pejtelel jini? Isujm mic subeñetla, ma'anic mi caj i cʌytʌl mi jump'ejlic xajlel ti' pam yambʌ mach bʌ anic mi caj i chojquel jubel, che'en. 3Che' buchul Jesús ti' pam Olivo wits, tsa' tiliyob xcʌnt'añob i pejcañob ti' bajñelil. Tsi' yʌlʌyob: Subeñon lojon, ¿baqui ora mi' caj ti ujtel pejtelel jini? ¿Chuqui mi caj c pʌsbentel lojon che' lʌc'ʌl i yorajlel ma' cha' tilel yic'ot che' ti' jilibal pañimil? che'ob.

 • San Mateo 24:1-51 (RVC)

  1Jesús salió del templo, y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. 2Él les dijo: «¿Ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado.» 3Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado, y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?»

 • SAN MATEO 24:1-51 (MILNT)

  1Te Jèsús ní quee‑gá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te mei òré ní queheⁿ‑gá ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑gá ɨɨⁿ xichi, te ní sándehe yatni cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá dɨ̀ñɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Cundehe vèñúhu‑a nǎ ío váha ní sáá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 2Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá sǎ ndéhé‑ndó‑á vìtna saá nduu te vá cúndùu‑gá‑xi dàtná cáá‑xí vìtna, chi ni ɨ̀ɨⁿ‑gá yúú vǎ códó nchìhi tnaha‑xi chi ndɨhɨ ngoyo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 3Te Jèsús ní sáá‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá yucu Òlívú, te xíáⁿ nǐ ngóo‑gá te núú núcǒo‑gá‑áⁿ nǐ sáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te dayuhu nǐ xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ nduu dùcaⁿ cada‑xi ngoyo veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, ndɨhɨ nándɨ cùu sá cádá‑xí òré sa ta cùyatni nduu quixi tucu‑n ñuyíú‑a, ndɨhɨ òré sa ta cùyatni naa‑xi —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.

 • S. Mateo 24:1-51 (RVR1960)

  1Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?

 • Mateo 24:1-51 (VBL)

  1Cuando Jesús iba saliendo del Templo, sus discípulos venían hacia donde él estaba y mostraban con orgullo los edificios del Templo. 2Pero Jesús respondió: “¿Ven todos estos edificios? Les digo la verdad: no quedará piedra sobre piedra. ¡Cada una de las piedras que queden serán derribadas!” 3Cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron donde él estaba y en privado le preguntaron: “Por favor, dinos cuándo ocurrirá esto. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?”