Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: marcos 6

 • MARCOS 6:1-56 (CTU)

  1Jesús tsa' loq'ui ya'i. Tsa' tili ti' lumal. Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' tsajcayob majlel. 2Ti' q'uiñilel c'aj o Jesús tsa' caji ti cʌntesa ti sinagoga. Tsa' toj sajti i pusic'al cabʌlob che' bʌ tsi' yubibeyob i t'an. Tsi' yʌlʌyob: ¿Baqui tsi' taja pejtelel jini? ¿Chuqui i ña'tʌbal tsa' bʌ aq'uenti? Wen ñuc i ye'tel mu' bʌ i mel ti' c'ʌb. 3¿Mach ba jinic xjuc'te', i yalobil María, i yʌscun Jacobo yic'ot José yic'ot Judas yic'ot Simón? ¿Mach ba wʌ'ic an i yijti'añob la quic'ot? che'ob. Tsa' caji i mich'leñob.

 • San Marcos 6:1-56 (RVC)

  1De allí, Jesús se fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. 2Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: «¿De dónde sabe éste todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? 3¿Acaso no es éste el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí, entre nosotros?» Y les resultaba muy difícil entenderlo.

 • SAN MARCOS 6:1-56 (MILNT)

  1Te Jèsús ní ndee‑gá ñuú núú nǐ dándótó‑gǎ xíchí nǐ xíhí‑áⁿ, te cuánuhú‑gá núú cúú ñùú‑gá, te tnàhá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuánuhú ndɨhɨ‑gá. 2Te ndècu Jesús ñuú‑gá ní tnahá nduu ndètatú ñáyiu. Te nduu‑ǎⁿ cuǎnguɨhu‑gá xɨtɨ́ veñúhu dàcuaha ñaha‑gá xií‑yu. Te vài ñáyiu ndèdóho nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, te xǐcuñúhu vìhí‑yu, te xǐtnàhá‑yu: —¿Ndèé ní sáháⁿ dácuáhá těe‑a núu ndéé duha váha càháⁿ‑dé, nása ní quide‑dé nǔu ndéé duha ío váha cùtnuní iní‑dé, te ndàcu‑dé quídé‑dě nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada‑i? 3Te dìcó carpintèrú cúú‑dě, dìcó déhe tá Màriá cúú‑dě, te ñaní‑dé cúú tě Jàcobó, ndɨhɨ té Chèé, ndɨhɨ té Jùdás, ndɨhɨ té Xǐmú, te dɨu‑ni cue cúha‑dé cúú ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑o ñuú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. Te ñá túú ní cuìní‑gá‑yu cáháⁿ ndɨhɨ váha ñàhá‑yu xii‑gá.

 • S. Marcos 6:1-56 (RVR1960)

  1Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. 2Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? 3¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.

 • Marcos 6:1-56 (VBL)

  1Jesús se fue de allí y se dirigió a Nazaret con sus discípulos. 2El sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que estaban allí escuchando estaban sorprendidos. “¿De dónde saca tales ideas?” preguntaban. “¿De dónde recibe tal sabiduría? ¿De dónde saca el poder para hacer milagros? 3¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas entre nosotros?” Entonces se sintieron ofendidos y lo rechazaron .