Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: juan 14:6

 • JUAN 14:6 (CTU)

  6Jesús tsi' sube: Joñon i bijlelon isujmlelon, i cuxtʌlelon. Ma'anic majch mi' c'otel ba'an c Tat, jini jach am bʌ tic wenta.

 • San Juan 14:6 (RVC)

  6Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

 • SAN JUAN 14:6 (MILNT)

  6Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ ichi te càháⁿ‑í tnúhu ndáá, te yúhú cada‑í te naníhí tàhú‑ndó. Te ɨɨⁿ dìi díí‑ni yúhú cada‑í te sáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cundecu‑ndo te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í.

 • S.Juan 14:6 (RVR1960)

  6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

 • Juan 14:6 (VBL)

  6Jesús respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí.