Formulario de búsqueda

Rɔmri 5

Náa zúɔri ziŋ Ŋgɛrɛwṵru ɓáy faa Zezu Krisi

1Ɓe ze, munu ká Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay ká tul naari ha̰ náa ɗori ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa mbika law na, ɗɛkɛkɛ ɗo sakra naari ɓáy Ŋgɛrɛwṵru ɓay tul fe ká Ŋgɛrɛmbay naari Zezu *Krisi ɗaa na. 2Ɓáy faa ɓe ká náa ɗáari law naari ɓo tul-e na, náa ɗori ɓáy faa káw ɓil bawda law kere Ŋgɛrɛwṵru na baɗak timbɛɗɛ key. Fe ká ha̰ naari suoriya na, ɓa ɗáa law nzokɗo ɓo tul riŋ ɗika ká Ŋgɛrɛwṵru a haŋa naari. 3Ɓa ɓe nu ku hɔy ya, naari na, ká ɓil kɔ́kɔ sɛkɛ fe hɔy kara, náa ɗáari suoriya, ɓay ḭi lɛ, náa kɔ́ri nda̰w, kɔ́kɔ sɛkɛ fe na ɗaa ha̰ náa ǐkikeri law naari ɓa pola pola. 4Íki lawke ku na, ɗaa ha̰ náa sṵ̌ukeri law naari ká tul fe ká tḭi tul naari, a sṵ́u law ká tul fe ká tḭi tul naari na, sɔ naari ká tul fe ká náa ɗáari law naari te ɗi nzokɗo na. 5Fe ká náa ɗáari law naari te ɗi nzokɗo na, law naari ti sá̰a ká ɗi ya, ɓay ḭi lɛ, ɓáy faa Tem Law Pie ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ naari na, ka ɗaa ha̰ bawda law ini ɓe mbaa law naari gba̰y gba̰y.

6Ɓa tusuɛ, zaɗka hṵrusuo naari tiya ɗɛk ɗɛk na, Krisi ví hu ɓay tul nzoɓ fe ɗáa ya̰ari ɓáy nam ká Ŋgɛrɛwṵru kḭ tuu. 7Ì kɔ, ɗo ŋgɔŋ ɓamba tasiri ɓay haŋa nzoɓ ya̰a huɗ ká tul nzoɓ fe ɗáa ɓáy zaɗɛ a hu. Kɔ ya lɛ, nzoɓ ha̰nɛ a ya̰aŋa huɗ ká tul nzoɓ law kere a hu. 8Roo lɛ, fe ká kiɛ naari bawda law ini Ŋgɛrɛwṵru na ze ɗo key: zaɗka náa ɓári nzoɓ feya̰a kɔɓ rɔɓay na, Krisi ví hu ɓay tul naari. 9Ɓáy faa huɗ ɓe na, ɓay naa ká tul naari ká pol Ŋgɛrɛwṵru timbɛɗɛ key, wa̰a, ɓoɗ ɓáy rɔɔ maa ɓay hɛrɛ Ŋgɛrɛwṵru ze ka ti ya̰aŋa naari ká ɗi ya lɛ woo? 10Pola lew ká náa ɓári nzoɓ tul ŋga̰ni Ŋgɛrɛwṵru ɓáy na, ka ɗaa ha̰ náa zuɔri ziŋ ni ɓáy faa huɗ Vi-e. A munu ku na wa̰a, ɓoɗ ɓáy rɔɔ, timbɛɗɛ ká náa zuɔri ziŋ ni ro key lɛ, ka ti ya̰aŋa naari ɓáy faa Vi-e ká kaw ɓáy kumnun na ya lɛ woo? 11Na rɔɓay, naari na, náa ndákari giri sùo naari ká ɓil Ŋgɛrɛwṵru ɓáy faa Ŋgɛrɛmbay naari Zezu Krisi ká ɗaa ha̰ náa zuɔri ziŋ ni timbɛɗɛ key na.

Krisi kal tul Adam pavbaɗ

12Ɓáy faa nzoɓ mbḭw ká ɓa *Adam na, feya̰a ví yǎ̰ake zaɗ kpol kpol ká tusiri key, a ha̰ feya̰ake ku na ví ɗaa huɗ ɓo tul nzoɓri riw bele, ɓay ḭi lɛ, nzoɓri riw bele ɗaa feya̰a. 13Pola rɔɔ ɓay haŋa Ŋgɛrɛwṵru ha̰ *bol kusol ha̰ *Moyze na, feya̰a ɗo tusiri key ro. Roo lɛ, munu ká bol kusol tiya rɔɓay na, Ŋgɛrɛwṵru kḭi fal fe ɗáa ya̰a nzoɓri ya. 14Ze munu kara, ɓáy ɓil sewke taa Adam kpṵru tḭi taa Moyze na, huɗ re mbay ká tul nzoɓri ɓaŋguɔ kpaɗara. Ze nzoɓri ɗaa ka̰aya munu ká Adam ya hɔy kara, huɗ re mbay ká tul-ri.

Adam na mgba a líeke ɓe Krisi káʼa vika

15Roo lɛ, fe ɗáa ka̰aya *Adam ɓáy fe kere ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ hɔy hɔy ɓáy law kere ɓe na, ɗo ɓoɗ ɓoɗ. Ɓa tusuɛ, fe ɗáa ka̰aya nzoɓ mbḭw ká ɓa Adam na ɗaa ha̰ nzoɓri ŋgḭi ɓamba zǐŋke huɗ. Roo lɛ, law kere Ŋgɛrɛwṵru ɓáy fe haŋa ɓe káʼa ha̰ nzoɓri ŋgḭi ɓamba hɔy hɔy ɓáy faa nzoɓ mbḭw ká ɓa Zezu *Krisi na, kal fe ɗáa Adam na ku pavbaɗ. 16A fe haŋa hɔy ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ ɓáy faa law kere ɓe na, ɔ́rɔ ɓie peɗke ɗo ɓoɗ ɓáy ɔ́rɔ ɓie peɗ feya̰a Adam. Kúŋ sal ɓay ɓo tul feya̰a nzoɓ ká mbḭw ká ɓa Adam na, ɗaa ha̰ ɓay mgba tul nzoɓri. A ze fe ɗáa ka̰aya nzoɓri ŋgḭi na ɓamba hɔy kara, fe haŋa hɔy ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ ɓáy law kere ɓe na, ɗaa ha̰ ɓay naa ká tul nzoɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ. 17Ɓa tusuɛ, ɓáy faa fe ɗáa ka̰aya nzoɓ ká mbḭw ká ɓa Adam na, huɗ réke mbay ká tul nzoɓri. Roo lɛ, ɓáy faa nzoɓ mbḭw ká ɓa Zezu Krisi na, náa zǐŋkeri fe kere ká mba kḭiŋa falɛ: nzoɓri riw bele ká i ɗo ɓil bawda law kere Ŋgɛrɛwṵru ɓáy fe haŋa hɔy ká naa ɓay ká tul nzoɓ na, i káw ɓáy kumnun í re mbay ká tul feya̰a ɓáy huɗ ɓáy faa Zezu Krisi.

18Ɓe mini ze, fe ɗáa ka̰aya nzoɓ mbḭw na, ɗaa ha̰ ɓay mgba tul nzoɓri riw bele. Ze ɗo faa mbḭw munu nda̰w, fe ɗáa nzɛɗɛm nzoɓ ká mbḭw na ɗaa ha̰ ɓay naa ká tul nzoɓri riw bele ha ri kaw ɓáy kumnun. 19Faa mbḭw munu ká wáɗ tul *bol kusol nzoɓ mbḭw na ɗaa ha̰ nzoɓri ŋgḭi ɓamba víke ɓa nzoɓ feya̰a na, ɗáa vu mbom nzoɓ ká mbḭw na, a ɗáa ha̰ ɓay naa ká tul nzoɓri ŋgḭi ɓamba ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun Ŋgɛrɛwṵru.

20Bol kusol ká Ŋgɛrɛwṵru ha̰ *Moyze na, ví ɗaa ha̰ fe ɗáa ka̰aya nzoɓri séke ɓa pola pola. Roo lɛ, zaɗ ká feya̰a nzoɓri ŋgḭi ká ɗi ɓa pola pola na, law kere Ŋgɛrɛwṵru hɔy kara yḭ̀i a ŋgḭi ɓamba tasiri ká ɗi rɔɓay. 21Ɓe ze, ɗo faa mbḭw munu ká feya̰a re mbay ká tul nzoɓri ha ri ziŋ huɗ na, law kere Ŋgɛrɛwṵru ká naa ɓay ká tul nzoɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ na, re mbay ká tul naari ha̰ náa káwri ɓáy kumnun ká ɗo ɓaŋguɔ ɓáy faa Zezu Krisi, Ŋgɛrɛmbay naari.