Formulario de búsqueda

Matiye 4:3

3Báyḭi lɛ, ŋgɛrɛtemndaya, nzoɓ líe law nzoɓ na soro ɓa lakun-ɛ a ɓaa ha̰ ni mii: «Zaɗka mù ɓa Vu Ŋgɛrɛwṵru lɛ, mu mbi nzaa-a ha̰ tisawri key na i fɛ́rɛ ɓa maapa ha̰ mu sṵ náa kɔ.»