Formulario de búsqueda

Marki 1:45

45Roo lɛ, leɗban na zɔl a vǎa kḭi ɓay feri ká kal na ha̰ nzoɓri riw bele ha̰ ɓayke ya̰a zaɗ kpol kpol. Sa̰wke mini ze, Zezu ziŋ faa ká ɓay séke ŋgɛrɛpuori na mbǎa; ro a kaw nzaa zaɗ ŋgereŋ. Ɓe nu ku hɔy kara, nzoɓri tḭi ɓáy zaɗri ɓoɗ ɓoɗ í vi luo-ɛ.