Formulario de búsqueda

Za̰a 9:3

3Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay mii: «Ɗo ɓay tul feya̰a ɓe ya nda̰w, ɓay tul feya̰a nzoɓ mbóŋ niri ya nda̰w, roo lɛ, ka ɓa ra̰w munu ɓay haŋa peɗ ɗáa Ŋgɛrɛwṵru ka tínake sùo-ɛ ɓa kɛlɛ.