Formulario de búsqueda

Za̰a 15:6

6Nzoɓ ká mbuɔlɔ mì ya lɛ, i vbuka ni ɓa fal, munu ká nzaa tɔy puu ká i kuɗ, lɛ, huɔ kurum kurum a í fa̰a í ɗaa huu taa ɗi ha̰ ni sɛ.