Formulario de búsqueda

Salmo 18:18

18Chi ni ka ndakoi siki san kiuu ni tnaꞌa san tnundoꞌo,

su ni chindee ni chituu ña maa Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index