Formulario de búsqueda

Salmo 116:6

6Te jito jini ña Jitoꞌo jin ñayiu ka saꞌa ndaꞌu ka saꞌa kee,

chi nuu vi ja ni kuita saꞌun san, te ni skaku niꞌnu ña ya jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index