Formulario de búsqueda

Génesis 42:12

12Su jiñaꞌa José:

―Ñaꞌa, chi nani vajikuei ni ja ka ndiaꞌa ni naxa ka oo san ñuu san kuu ja vajikuei ni ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index