Formulario de búsqueda

Éxodo 24:2

2Su maintnoꞌo maa ron Moisés, guaa kuu ja kitnaꞌa ña ron jin rin, te ndia tee yun, chi ma kuu vi kitnaꞌa ña de, te ni ñayiu ñuu, ma kuu ja kakuei ron jin nuu yuku yaꞌa ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index