Formulario de búsqueda

Ester 4:17

17Yun te ni jaꞌan Mardoqueo, te ni saꞌa de ndiꞌi nagua ni tatnuni Ester.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index