Formulario de búsqueda

Philippians 2

1Jala narri durrijba nanda yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki yanka narri jungku. Nyulu kuna yabimbaka narrinya ngiruka nangangi Jisus Krayiswanyi. Jungkuka kuna nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu kurduluna. Mirnarrijbangka kuna narri muwa, narri nuliykanyi yabimbikanyi narringka kunybanyi yajinyi. Nani kuna narri jungku. Ngala narri jingkijba, narri jungkuka nani jala narri durrijba Jisus Krayis. Narri jungkuka ngiruka nangangi. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyulu jungkuka narrindu, baki narri nulijba yabimbikanyi narringka kunybanyi yajinyi. 2Ngayu jingkijbangka narrinya jala durrijba Jisus Krayis, ngayu jingkijbangka narrinya, narri jungkuka nani. Jingkijbangka ngayu, narri jungkuka nani, jungkukangangi ngayu nani marda. Jangayu mirnarrijba muwa narringi jalija narri jungku nani, jalija narri jungku barrinani ngayu. Jangambalaka mankumanku nanamannga yajinyi. Jangambalaka maruka muwa. Jangambala jungku malumba, barrinani ngayu, barrinani narri, yabimbajangangi ngambalanya jungunkanyi nani Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Jangayu kudanyu mirnarrijba muwa narringi, jala ngayu jingkijba narrinya, narri jungkuka nani. 3Marda narrimi miku yabimba yaji, nulijbangangi narri yalungi, yalungka mankumankunkanyi narringi, narri walkurra mambuka jurjkanyi. Marda narrimi miku nanankardi yabimba yaji yalungi. Ngala jala narri yabimba kunyba yaji yingkanyi, baki mikujiyi karu yalunya nanankanyi kunybanyi yajinyi. Mikujiyi karu yalunya nanankanyi jali narri yabimba. Marda nganyingkimi mankumanku, “Yingkamuku yalu jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. Yalu mili kunyba ngaki. Yalu jungkuka mili yurlurrmba nangangi Kudkanyi.” 4Mikujiyi yabimba nanda jala ngawamba kunyba nganyi. Ngala marda ninjimi yabimba nanda jala kunyba yalungi yingkamukuyngka, miku nanda jala ngawamba kunyba nganyi. Marda ninjimi jungku barrinani nanda wakiwarr yalungi. 5Nani barri jungkuyi Jisus Krayis. Nyuli yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Nyuli barrinani wakiwarr yalungi. Marda narrimi jungku barrinani nyulu. Marda narrimi brijba nayinda wangarr barrinani yalu brijba Krisjinmukunyi. Yalili brijba nayinda wangarr nangangi Jisus Krayiskanyi.

6Nanda barri nyulili jungku barrinani Kud. Nyulili jungku malumba nangandu. Nangkili mankumanku nanamannga jangkurranyi. Nyulili yanyba nanamannga jangkurr barri. Ngala miku nangkiyanyi mankumanku, janangka yabimba walkurra barrinani Kud. Miku nangkiyanyi mankumanku nani. 7-8Ngala nangki yabimba bayakarda, baki yabimba nyuli nayi barri. Karrala nyuli wayka jambarri, baki jungku nyuli nganinyi barrinani ngambala. Nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi, ngala jungku nyuli wakiwarr ngambalangi. Miku nangkiyanyi yarrijba mambuka ngambalangi, ngala nangki bayakardamba. Nangki yarrijba wakiwarr ngambalangi baki nangangi, nanganginkanyi Buwakaya Kudkanyi. Nani barri nangki bayakardamba barri. Ngayangayijba nyuli nanganginkanyi jangkurranyi Buwakaya. Ngayangayijba nyuli nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba. Ngayangayijba nyuli nanankanyi jangkurranyi janybikanyi nangka ngambalangi. Baki janyba nangki wabangkarra kurndana ngambalangi barri. Nani barri nangki bayakardamba barri.

9-11Baki nanankardi barri walkurrambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Nanankardi barri mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, baki yanybayi Kud nangangi, “Nayinda ngaki jandanyi, nyulu walkurramirra mambuka yalungi. Nyulu wirimalaru yalungi bukambijuyngka wandijiyana.” Jayalu wajba Jisus Krayis kunybanyi jangkurranyi yalunginkanyi. Bukambijunyi wandijiyana jayalu wajba Jisus Krayis kunybanyi jangkurranyi. Yanjilmuku jala jungku lalijina, nganinyimuku baki jibarrimuku jala jungku jambana, baki wuwarrmuku junu, jayalu kunybanyi jangkurranyi wajba Jisus Krayis nanda jala jandanyi nangangi Kudkanyi, jala wirimalaru bukambijuyngka yalungi wandijiyana. Jayalungka yanyba, “Ngambala jingkijba Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka ngambalangi. Nyulu wirimalaru ngambalangi.” Nani barri jayalungka yanyba, baki nanankardi barri jayalu jingkijba Kud, nyulu jungkuka kunybamirra, nyulu walkurramirra mambuka. Nyulu yabimbaka kunyba yaji yalungi bukambijuyngka. Barriwa. Nani barri marda narrimi brijba.

12Ngakinmuku kandimuku, jala ngayu maruka muwa narringi. Wabula barri, jali ngayu jungku nanaba Bilibayi narrindu, baki narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi yurrngumba barri, baki nanda kunyba. Baki nanijba barri, ngala ngayu miku jungku narrindu, marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Jala narri yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi baki nanda kunybamirra. Wabula barri ngayi karu narrinya, narri ngayangayiji jangkurranyi Kudkanyi. Marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Marda narrimi miku yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Ngala marda narrimi kudanyu ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Marda narringkimi lalanba yurrngumba, marda narringkimi maruka muwa yurrngumba, baki janyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba narrinya mardarda, baki janarri jungku wanka nangandu baku barri, jaliyi narringka wakimba nani barri. 13Marda narringkimi wakimba nani, yabimbakangangi narrinya ngiruka Kudwanyi wakinkanyi nangangi. Yurrngumba nyulu yabimbaka narrinya ngiruka barri. Jaliyi narri nulijba durriykanyi Kud, baki janyulu yabimba narrinya ngiruka. Janarrinya yabimba ngiruka yabimbikanyi nanda jala nyulu nulijba narringi yabimbikanyi.

14Marda narrimi mirnarrijba muwa, ngala narri waki nangangi Kudkanyi. Marda narrimi mirnarrijba muwa. Ngala marda narrimi miku jurlwa yalungi yingkamukuyngka. Marda narringkimi miku jakakajba, ngala marda narrimi mirnarrijba muwa yurrngumba barri, ngala narri waki nangangi Kudkanyi. 15Baki janarri jungku kunyba nangangi Kudkanyi, janarri jungku yurlurrmba nangangi. Jaliyi narri jungku nani, baki narri barrinani kunyba bayamuku jala yalu ngayangayijba yalunginkanyi ngardanganjanyi. Yalu kunyba bayamuku. Nani yalu yabimbaka kunyba yaji. Ngala balkimuku bayamuku, miku yalimi ngayangayijba yalunginkanyi ngardanganjanyi. Balki yalu jungkuka. Nani barri yalu yabimbaka balki yaji. Narri barrinani kunyba bayamuku. Narri jungkuka yalundu balkimukunyina, ngala narri kunybamuku. Baki yingkamukunyi jayalu najba narrinya jungunkurri kunyba, ngayangayijbangangi narri nanankanyi kunybanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Jayalu najba narrinya jungunkurri yurlurrmba nanganginkanyi yuwanyi. 16Marda narrimi jungku nani barri. Marda narrimi marrimba nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, nangangi jangkurr jungunkanyi mili wanka. Marda narrimi kudanyu marrimba nangangi jangkurr mardarda narringinyina kurduluna, ngala narri milidimba yalunya. Jaliyi narri jungku yurlurrmba nangangi nani, baki jangayu mirnarrijba muwa narringi. Jangayu mirnarrijba muwa, mikungangi muningka ngayi milidimba narrinya. Narrinyi milidimba duja jangkurranyi, baki narri jungkuyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Baki baku barri jalija wijba Jisus Krayis, janyulu yabimba kunyba yaji ngaki. Kunyba yaji janyulu yabimba ngaki, mardardangangi narri marrimba nanda jangkurr jali narrinya milidimba. Durrijba narri nanda jangkurr yurrngumba barri.

17Narri jingkijba yalunya Jumuku, yalili wajba Kud barnyinyi. Yalili wajba Kud yiningki julakinyi, yiningki bulukinyi, yiningki jibkanyi. Waluku yalili karlba duka, bakili barlba ngulya. Bakili yalu bakarrijba nanda barnyi, munyurrijba barnyi yundu dungalana, niji Yalda. Nani barri yalili wajba Kud barnyinyi. Wabula barri nganarri kandimba, nganarri wajba dungalanyi, ngayu wudumbikanyi mama baki jumbala. Baki nanda barrinani narri wajba Kud yajinyi, barrinani yalili wajba Kud barnyinyi. Mirnarrijba narri muwa waykanyi ngana dungalanyi. Baki ngayu barri, muningka ngayu jungku barrinani nanda barnyi waykanyi Kud, kuyungangi narri nangangi jangkurr Kudkanyi. Mankumanku ngaka, yiningki jangaka janyba winyurruwa. Jaliyi jangananjalu kurdanba, baki nanda barrinani waykanyi Kud ngakinkanyi mankankanyi. Jaliyi jangananjalu kurdanba, baki miku ngayiyi balkijba muwa, ngala jangayu mirnarrijba muwa. Baki marda narrimi mirnarrijba muwa ngakindu marda. 18Wabula barri nganarri kandimba, baki nanankardi marda narrimi mirnarrijba muwa jala ngayu mirnarrijba muwa. Miku ngayiyi balkijba muwa, ngala jangayu mirnarrijba muwa, baki nani barri marda narrimi mirnarrijba muwa ngakindu, jaliyi jangananjalu kurdanba. Barriwa.

19Mankumanku ngaka, yiningki jangayu manjijba ngaki kandi Dimudi narrindurri. Jangayu manjijba Dimudi narrindurri, jaliyi nulijba Kud ngaki, manjiykanyi Dimudi narrindurri. Jaliyi nyulu yidamba narrinya, baki janyulu manjijba jangkurr ngakindurri. Jangana karu narringi, yanka narri jungku nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki jangayu mirnarrijba muwa, jalija ngayu manku narringi, narri jungku yurlurrmba nangangi Jisus Krayiskanyi. 20Nganarri jingkijba, maruka ngayu muwa narringi kudanyu barri. Baki Dimudi marda, nyulu marda marukangka muwa narringi kudanyu, barrinani ngayu. Nulijbangka nyulu yidambikanyi narrinya, jungunkanyi narrindu. Nulijbangka nyulu lalanbikanyi narrinya Krisjinmuku. Nulijbangka nyulu yabimbikanyi narrinya jungunkanyi mili ngiruka nangangi Kudkanyi. 21Nulijbangka nyulu milidimbikanyi narrinya. Nulijbangka nyulu narringi jungunkanyi mili kunyba nangangi Kudkanyi. Ngala yingkamuku, miku yalimi nulijba lalanbikanyi yalunya Krisjinmuku. Ngawamba yalu nulijba, yalungka lalanbikanyi. Miku yalimi nulijba yabimbikanyi narrinya ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. 22Narri jingkijbangka nayinda Dimudi, nyulu kunyba wakiwarr nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudanyu nyulu wakingka nangangi. Milidimbaka nyulu yalunya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Maruka ngayu muwa nangangi. Baki narri marda marukangka muwa nangangi. Ngaliya Dimudi, malumba ngaliya wakiyi, barrinani nijanganjinyi baki jandanyi. Malumba ngaliya wakiyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngaliya karuyi yalunya kajamuku nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. 23Nanankardi barri, nulijba ngayu manjiykanyi Dimudi karri narrindurri. Jangayu manjijba baku barri jalija ngaka jingkijba. Yiningki jangananjalu kurdanba, ngala yiningki jangananjalu muningka manjijba brisinanyi. Jalija ngaka jingkijba wanyimba jayalu ngaki, baki jangayu manjijba Dimudi narrindurri. 24Ngala ngambalangi mambuka Jisus Krayis, nyulu mambuka ngaki, wanyimba jayalu ngaki. Yuku yalu yabimba ngaki ngawamba nanda jala nyulu nulijba yalungi yabimbikanyi ngaki. Nani ngayu jingkijba Jisus Krayis, baki nanankardi mankumanku ngaka, jangayu marda jilajba karri narrindurri, jangayu marda yidamba narrinya winyurruwa.

25Ngayu manjijbangka Yibabrudidus narrindurri. Nyulu barrinani bababanyamba ngayu. Waluwa nyulili waki malumba ngakindu nangangi Kudkanyi. Ngaliya karuyi yalunya kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Ngaliya karuyi yalunya kajamuku nanganginkanyi jangkurranyi. Yuwajiwa ngali karuyi yalunya jala yingkamukunyi yali yabimba kiji ngalingi. Wujina narri manjijbayi Yibabrudidus bayungu ngakindurri, nyulu lalanbiji ngana, nyulu wakinki ngakindu nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayimi yabimba kudiya yaji ngala ngayu jungku nayiba brisinyina. Ngala narri manjijba Yibabrudidus, nyulu yabimbiji nanda yaji ngaki jala miku ngayimi yabimba. Narri manjijbayi nanda ngakindurri lalanbiji ngana, ngala nanijba barri ngayu manjijbangka narrindurri karri. 26Narri mankuyi jangkurr nangangi, lunji nyuli, ngala nyuli jungku nayiba ngakindu, baki balkijba narri muwa nangangi. Baki Yibabrudidus barri, jali nyulu manku jangkurr narringi, narri balkijbayi muwa nangangi, baki nyulu nginduyi muwa narringi. Ngindu nyuli muwa narringi, baki nulijbangka nyulu wiykanyi narrindurri. 27Yi, duja nanda jali narri manku nangangi, nyuli lunji. Lunji nyuli kudanyu barri. Barringa barri nangkiya janyba, ngala miku, baki yuku nyulu nanijba barri. Miku nyulimi yuwajiwa lunji, yabimbayingangi kunyba yaji nangangi Kudwanyi, kunymambayingangi. Nani barri yabimbayi Kudwanyi kunyba yaji nangangi baki ngaki marda, ngindungangi ngayi muwa nangangi. Kudanyu ngayi ngindu muwa nangangi. Ngala yabimbayi nanda ngiruka yaji nangangi Kudwanyi, baki yuku kunyba nangangi mankanyi nanijba barri. 28Nanankardi barri ngayu nulijba manjiykanyi Yibabrudidus narrindurri, baki narrija najba jungunkurri kunyba mankanyi nangangi. Jalija narri najba kunyba mankanyi nangangi, baki janarri mirnarrijba muwa nangangi. Jalija narri mirnarrijba muwa nangangi, baki jangayu mirnarrijba muwa narringi marda. 29Jalija nyulu wanbiya baki janarri maruka muwa nangangi. Marda narrimi kandimba, wakingangi nyulu kudanyu nangangi Kudkanyi. Nyulu baki narri bababanyamba narringka. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi. Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi. Nani barri marda narrimi wajba yalunya kunybanyi jangkurranyi. Marda narrimi wajba bukambiju yalunya jala yalu waki kudanyu nangangi Kudkanyi. 30Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi, mikungangi nyuliyanyi nulijba, lalanbikanyi nangka mankanyi nangangi, jungunkanyi kunyba mankanyi. Ngala nyuli nulijba wakinkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri manjijbayi Yibabrudidus nanginkurri ngakindurri. Narri manjijbayi nanda lalanbiji ngana, mikungangi ngana narriyi lalanba, jungkungangi narri juju karru. Yi. Ngala ngana nyuli lalanba, baki barringa barri nangkiyala janyba. Ngala miku, kunybijbayi barri mankanyi. Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi, kudanyungangi nyuli lalanba ngana narringi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index