Formulario de búsqueda

Mark 16

Mili Wankijbayi Jisus.

1Munganawa barri Sadidi, baki jali yalu wuyalijba. Ngala mungana barri wudumba yali jirrki jibarrimukunyi. Wudumba yali nanjananja jirrki jali kunyba kudu. Jayalu yarrijba mankanyina Jisusnyina. Murrku yali jibarrimuku, yingka nyuli Mari Makdalin, yingka nyuli nanda Mari jali nyulu ngardanganja nangangi Jayimskanyi, baki yingka nyuli Salumi. 2Yingkana mungana Sundi, ngala nyuli kambalingijba yaji, baki jilajba yali jibarrimuku kumayangurri. 3-4Ngala yali jilajba, baki ngajaka yalungki, “Wanyingini janyulu jululumba dungala bardawananyi, baki jangambala ngankijba kalawuyngkurru kumayanguna. Wanyingini janyulu jululumba dungala ngambalangi.” Nani barri yalungki ngajaka, walkurrangangi nanda dungala bardawana. Wanbiya yali kumayanguna, baki najba yali nanda dungala jungunkurri wilina bardawana. 5Ngankijba yali kumayanguna, baki najba yali nganinyi jungunkurri kalawuyngkurru wilina muwana. Nangangi jumbala nyuli buludamirra. Najbayi nganinyi jibarrimukunyi, baki marrala yali yajinyi. 6Yanyba nyuli yalungi, “Miku narriyi marrala ngaki. Ngayu jingkijbangka narrinya, narri kujbangka nangangi Jisuskanyi, nangangi yaji Nasarid, jali yalu langandaba kurndana. Miku nyulimi nayiba. Mili nyuli walajba. Najba janarri danbal jali kululuka nangangi mankanyi nanaba. Miku nyulimi nayiba. Walajbayi mili. 7Ngala wijba janarri karri Jirusalimyurri, Wijba janarri yalundurri kandimukuyngkurri Jisuskanyi. Baki janarri yanyba nayinda jangkurr yalungi, baki nangangi Bidanyi. Nyulu jilajbangka langki Kaliliyurri waluwa yalundu. Nyulu jilajbangka langki nanankurri, baki nanaba jayalu najba Jisus, barrinani nyuli karu yalunya wabula. Jayalu najba Jisus nanaba barri.” Barriwa. 8Walajba yali jibarrimuku kumayangunanyi, baki wirlku yali karri. Wirlku yali, marralangangi yali yajinyi. Birrirri yali mankanyi. Miku yaliyanyi karu yingkamuku nanankanyi yajinyi. Barriwa.

Minimba Nangki Jisus Marikanyi.

9Walajbayi Jisus kumayangunanyi Sundi barri, ngala nyuli barringa barri kambalangiykanyi yaji. Baki minimba nangki Jisus waluku nangangi Mari Makdalinkanyi. Nyuli najba Jisus waluwa yingkamukuyngka. Nanda Mari Makdalin, nyuli nanda jibarri jali waluwa jakajba kaja wuwarr 7-barri nanganbunanyi mankanyinanyi Jisuswanyi. Najba nyuli Jisus waluku barri. 10-11Baki jilajbayi Jisus yalundurri nanganginmukuyngkurri kandimukuyngkurri. Malumba yali jungku, baki ngindu yali muwa kudanyu barri nangangi Jisuskanyi. Karuyi yalunya Mariwanyi, nyuli najba Jisus mili wankiykurri. Jali yalu manku nangangi jangkurr, baki miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr. Ngamu jujambayi yalunya Mariwanyi. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr. Barriwa.

Minimba Nangki Jisus Bulandurri.

12Kamu barri najba buli Jisus yingkawuyanyi. Ngala buli jilajba bayungu yubalina Jirusalimnanyi, baki kabujurru bulanya Jisuswanyi. Waluku barri yakanajba buli Jisus, ngala kamu buli jingkijba. 13Wijba buli karri Jirusalimyurri, baki bula marda karuyi yalunya kandimuku nangangi Jisuskanyi, mili wankijbayi. Ngala miku yaliyanyi kuyu bulangi jangkurr marda. Barriwa.

Minimba Nangki Jisus Yalundurri Kandimukuyngkurri.

14Kamu barri jali yalu jarrba yaji kandimukunyi 11 barri, baki minimba nangki Jisus yalundurri. Ngirrwa nyuli yalungi, mikungangi yaliyanyi kuyu yalungi jangkurr jali yalu najba Jisus mili wankijbayi. Yali jardibirri kurdulu. Miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr yalungi nangangi Jisuskanyi mili wankijbayi. 15Yanybayi Jisus yalungi, “Ngayu karungka narrinya. Janarri jilalajba wandijiyana. Janarri milidimba yalunya bukambiju ngakinkanyi kunybanyi jangkurranyi. 16Kajamukunyi jayalu kuyu narringi jangkurr ngaki, baki janarri ngurrunba yalunya wabudana. Baki janyulu marrimba yalunya mardarda Kudwanyi. Ngala yingkamukunyi jayalu miku kuyu narringi jangkurr ngaki, baki janyulu daba yalunya Kudwanyi. Janyulu manjijba yalunya wayka jangurri. 17Ngala nanamuku jalija yalu kuyu narringi jangkurr ngaki, jangayu yabimba yalunya ngiruka, yalu yabimbikanyi ngiruka yaji. Kudiyana jayalu jakajba wuwarrmuku yalundunanyi mankanyinanyi nijarriykanyi ngaki niji. Kudiyana jayalu yanyba yinini yinini yanyi. 18Kudiyana barri jaliyi yalu marrimba bijbawarr miya, baki miku yalunyiyi kurdanba miyawanyi. Jaliyi yalu ngaraba yilarr, baki miku yaliyi lunji. Jaliyi yalungka yarrijba marni yalundu jala yalu lunji, baki jayalu kunybijba mankanyi. Nani barri jayalu yabimba ngiruka yaji ngaki.” Barriwa.

19Nani barri yanybayi mambuka Jisus yalungi, baki bayngkani nyuli kirrijba kingkarri lalijiyurri. Jungku nyuli nangandu Kudnyina. Nyulu walkurra mambuka bayngkani nangandu Kudnyina. 20Ngala nanganginmuku kandimuku yalili jilalajba wandijiyana. Yalunjalili milidimba kunybanyi jangkurranyi Jisuskanyi. Bakili kandimba yalunya mambukawanyi Jisuswanyi ngala yalili waki nangangi. Baki nanankardi barri yalili yabimba ngiruka yaji, ngala yalunjalili milidimba. Yingkamukunyi yalunjali najba kandimuku yabimbikurri ngiruka yaji, baki yali yanyba, “Nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, nanda duja jangkurr. Ngambala najbangka Kud wakinkurri yalundu.” Barriwa barri. Bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index