Formulario de búsqueda

Mark 15

Kuyu Yali Jisus Nangandurri Biladyurri.

1Ngala nyulu kambalingijba yaji, baki yanyba yalungki, walkurramuku mambukamuku jurjkanyi, baki malbumalbumuku, baki milidimbawarrmuku yuwanyi, baki kunsilmuku. Yanyba yalungki nangangi Jisuskanyi. Barriwa. Kijijba yali Jisus jaluwuya, baki kuyu yali Jisus nangandurri Biladyurri, nyulu yanybiji kurdanbikanyi Jisus. Nanda Bilad nyuli walkurra mambuka kabaminkanyi nananyina yajina. Wajba yali Bilad nangangi Jisuskanyi. 2Ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ninji barri kuna walkurra mambuka yalungi Jumukuyngka.” Jananganjayi Bilad Jisuswanyi, “Yi. Ngayu nanda.” 3Baki yali jujamba Bilad nangangi Jisuskanyi, nanamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi. Yanyba yali balki jangkurr nangangi Jisuskanyi. Jujamba yali Bilad nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi. 4Yanybayi Bilad nangangi Jisuskanyi, “Manku kuna ninji yalungi jangkurr. Wanyingkanyi ninji karda jungku. Yalu yanybaka kajanyi nganyingkanyi balkinyi jangkurranyi. Ngala miku kuna ninjiyi jananganja yalunya.” Barriwa. 5Ngala mili miku nyuliyanyi yanyba Jisus nangangi Biladkanyi. Miku nyuliyanyi jananganja nanda kubamin mambuka. Baki manmalayi Bilad. Manmala nyuli jali mikukiyanyi jananganja Jisuswanyi.

Manjijba Yali Jisus Yalu Kurdanbiji Jisus.

6Yurrngumba barri yingkana kindilkurrinyina, baki yingkana kindilkurrinyna, ngala nyuli Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi, baki nanangini Kubaminwanyi mambukawanyi, nyulili muningka manjijba yingamali nganinyi jalili jungku brisinyina. Nyulili muningka manjijba yingamali nanganginkurri barndarri. Yalili karu nanda mambuka nanankanyi jalija nyulu manjijba. Yalili nijarrijba nangangi niji, bakili nyulu muningka manjijba nanda jalili yalu nijarrijba. 7Nanamanji barri jungkuyi nganinyi brisinyina, nangangi niji Barabas. Waluwa barri nyulu baki yingkamukunyi yali manku kiji yalungi Kubaminkanyi. Yalunjali daba, baki kurdanbayi yingka nanangini Barabaswanyi. Nanankardi barri yali marrimba nanda Barabas yilarrmukunyi, baki yarrijba yali brisinyina. 8Badajbayi walkurra muramuku barrawurri Biladkanyi. Karrinja yali nanaba danbina, baki yililikajba yali Bilad, nyulu muningka manjiykanyi yingamali brisinanyi. 9Ngajakayi yalunya Biladwanyi, “Nayimanji barri ngayili muningka manjijba yingamali nganinyi brisinanyi. Ngala wanyi jangayu manjijba nanijba barri. Jangayu kuna manjijba narringi mambuka Jumukuyngka. Jangayu kuna manjijba nayinda Jisus.” 10Jingkijba nyuli yalunya mamabukamuku jurjkanyi Biladwanyi. Nyuli jingkijba yalunya, yali kuyu Jisus nangandurri, ngurungurujbangangi yali nangangi Jisuskanyi.

11Yanybayi yalungi muramukuyngka nanamuku mambukamuku jurjkanyi baki malbumalbumuku. Karu yalunjali, yalimi ngajaka Bilad, janyulu muningka manjijba brisinanyi nanda nganinyi Barabas, ngala janyulu manjijba Jisus janybikanyi nangka. Nani barri yali yanyba kudanyu yalungi muramukuyngka. Baki nanankardi barri yali ngajaka Bilad muramukunyi. Yali ngajaka Bilad, nyulu muningka manjiykanyi Barabas. 12Ngajakayi yalunya muramuku Biladwanyi. Nyuli ngajaka yalunya, “Jaliyi ngayu manjijba Barabas, baki wanyimba jangayu nangangi, narringinkanyi mambukanyi Jumukuyngka. Wanyimba jangayu nangangi Jisuskanyi.” 13Kaya yali kudanyu nangangi, “Kurdanbakiyi. Kurdanba. Langandabakiyi kingkarri kurndana.” 14Ngajakayi yalunya Biladwanyi, “Wanyingkanyi barri marda ngayimi kurdanba. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Nyulu jungkuka kunybana yuwana. Wanyingkanyi marda ngayimi kurdanba.” Ngala mili yali kaya nangangi, “Kurdanbakiyi. Langandabakiyi kingkarri kurndana. Kurdanbakiyi.” Nani barri yali kudanyu kaya nangangi. 15Nulijbayi Bilad yabimbikanyi kunyba yaji yalungi muramukuyngka, baki muningka nyuli manjijba Barabas brisinanyi, ngala nyuli jirrinyba nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku, yalu wajuji Jisus, yalu kurdanbiji Jisus, barrinani kudanyu ngajakayi Bilad Jumukunyi. Baki wajuba yali Jisus nanaba barri.

Ngirrikimba Yali Jisus.

16Baki nanamukunyi ngarrkadabawarrmukunyi Biladkanyi, yali kuyu Jisus kalawuyngkurru nanganginyina barrawuna. Baki yali kaya yalungi yingkamukuyngka ngarrkadabawarrmukuyngka, baki bukambiju yali karrinja lukuluku nangandu Jisusnyina, baki yali ngirrikimba Jisus. 17Dulaba yali nangangi jumbala nanganbunanyi, baki yarrijba yali danyan nangandu mankanyina. Nganmarra nanda danyan, wunanybala wayka darnyiyurruwa. Wudumba yali wardankurrul kurnda nyilanyilayudi, baki kijijba yali bakiri. Yarrijba yali nanda bakiri lukuluku nangandu kulajina Jisusnyina. Nani barri jungkuyi walkurra mambuka nanamanji barri, jirdi bakirinyi, jirdi nganmarranyi danyanyi. 18Baki muningka yali kaya nangangi, “Ninji barri, ninji walkurra mambuka yalungi Jumukuyngka. Ninji barri wirimalaru yalungi.” Nani barri yali muningka kaya nangangi, baki ngirrikimba yali Jisus. 19Daba yali Jisus kulaji ridiridiyudinyi, baki kiwumba yali nangandurri. Mururu yali wayka walu nangandu. 20Nani barri yali ngirrikimba Jisus ngarrkadabawarrmukunyi. Barriwa. Baki dulaba yali nanda nganmarra danyan nanganbunanyi mankanyinanyi, baki mili yawumba nangki Jisus nanganginkanyi jumbalanyi. Baki kuyu yali Jisus bayungu kulawirarri langandaji.

Langandaba Yali Jisus Wabangkarra Kurndana.

21Ngala yali jilajba bayungu, baki yingka nganinyi, niji Sayimin, nyuli jilajba bayunguna. Nangangi yaji juju bayungu, yaji niji Sayirin. Jandanyiwuya nangangi bulangi niji Yalisandra baki Rubas. Nyulu jilajbayi bayunguna nananyina yubalina. Baki nanamukunyi ngakadabawarrmukunyi, yali jirrinyba nanda nganinyi, nyulu kuyunkanyi nanda wabangkarra kurnda nangangi Jisuskanyi. Baki dukanarrijba nyuli kurnda bayangarriji. 22Mili yali jilajba bayungu, baki wanbiya yali nananyina yaji niji Kulkuda. Nanda niji Kulkuda, nanda Ju yanyi, barrinani Kulaji Nguli. 23Jidimba yali malumba jirrki baki ngarrki krayibkanyi. Yarrijba yali jawuda yukururuna, baki wajba yali Jisus. Ngala miku nyuliyanyi ngaraba. 24Baki yali langandaba Jisus wabangkarra kurndana ngarrkadabawarrmukunyi. Ngarrkadaba yali Jisus marni nyilanyilayudinyi. Dulaba yali nangangi jumbala, baki baja yali barrinani kard wudumbikanyi nangangi jumbala. Baki kuyu yali nanda yalungi jumbala. 25Langandaba yali Jisus nyilanyilayudinyi ngala nyuli yalibala. 26Yarrijba yali jangkurr najana. Nanangini jangkurrwanyi karuyi yalunya nanankanyi balkinyi yajinyi, jali yalu yanyba yabimbayi Jisuswanyi. Yarrijba yali jangkurr najana, baki langandaba yali nanda naja kingkarri kurndana Jisusnyina. Nayi nanda jangkurr najana, “Nayinda nyulu walkurramirra mambuka yalungi Jumukuyngka.” Barriwa. 27Baki langandaba yali yingkawuya nangandu Jisusnyina maninjakuwuya. Yingka langayi wabangkarra kurndana karriya, ngala yingka langayi wabangkarra kurndana bayinga, ngala nyulu Jisus burrandi bulandu.

29Kajamuku yali jilajba kangandijba yalundu, baki ngirringirrimba yalungki kulaji. Nani barri yalungkili ngirringirrimba kulaji, jalili yalu bajalingijba yingka. Ngirrikimba yali Jisus. Yanyba yali balki jangkurr nangangi, “Yanybayi ninji, yuku janinji dalyamba nanda walkurra jurj, ngala baku barri kujarraka barndayka, yuku janinji yabimba yingka mili jurj. 30Jaliyi yuku ninji yabimba yaji nani, baki lalanba nganyingkiyi. Karralakiyi wayka kurndananyi.” Nani barri yali yanyba balki jangkurr nangangi. 31Baki mambukamuku jurjkanyi, baki milidimbawarrmuku yuwanyi, yali marda yanyba balki jangkurr nangangi, “Nyuli yalunya marrimba mardarda Jisuswanyi, ngala miku nangkiyi marrimba mardarda. Miku. 32Yanyba nangki, nyulu nanda Krayis jali manjijba Kudwanyi, nyulu walkurra mambuka nurrungi Jumukuyngka. Jaliyi nyulu karrala wayka kurndananyi, baki yuku janurru kuyu nangangi jangkurr. Janurru kuyu nangangi jangkurr, jaliyi nyulu karrala wayka kurndananyi.” Nani barri yali yanyba balki jangkurr nangangi. Baki nanankuya maninjakuwuya, jali bula langa nangandu, bula marda yanybayi balki jangkurr nangangi. Bula marda yanybayi nanamannga jangkurr nangangi. Barriwa.

Janyba Nangki Jisus

33Ngala nyulu mukunjana barri, baki mungijbayi yaji bukamba. Mikuyaji ngardaranyi. Yuwajiwa mungijbayi yaji, baki mili walajbayi nanda ngardara ngabungabu bijal. 34Ngala nyuli yuwajiwa mungijba yaji, baki kayayi Jisus kudanyu barri. Kudanyu nyuli kaya Ju yanyi, “Yiluyi. Yiluyi. Lama sabakdani.” Barrinani “Ngaki Kud. Ngaki Kud. Wanyingkanyi nganinji yingijba.” Nani barri kayayi Jisus. Barriwa. 35Jawuda jali yalu karrinja bundu nangandu, jali manku Jisus kayankurri, baki yanyba yali, “Mankukiyi. Nyulu kayangka nangangi Yalayijakanyi.” 36Yarungul nanaba jirdi ngarrkinyi krayibkanyi ngujbulanyi. Yingkawanyi nyuli kijijba karnjal wadiwadina. Yarrijba nyuli karnjal ngarrkina, baki manjijba nyuli kingkarri nangandurri Jisusyurri janyiyurri, nyulu ngaraykanyi. Baki yanyba nyuli, “Jangambala yukumba nayiba. Jangambala lalanba yaji, jaliyi nyulu badajba Yalayija nanginkurri, jaliyi nyulu marrimba Jisus mardarda, jaliyi nyulu waykalumba Jisus kurndananyi. Barriwa.”

37Baki mili kayayi Jisus kudanyu barri, baki barriwa barri nangki janyba Jisus. Barriwa. 38Kalawuyngkurru nananyina walkurranyina jurjina langayi walkurra blanki. Langayi nanda walkurra blanki kingkarrinya wayka jambarri. Nanamanji barri jali nangka janyba Jisus, baki bakarrawijbayi nanda blanki Kudwanyi. Bakarrawijba nyuli kingkarrinya wayka bukamba barri. Barriwa. 39Nanda mambuka yalungi ngarrkadabawarrayngka jali yalu lalanba Jisus, nyuli karrinja nanaba walu nangandu Jisusnyina. Najba nyuli Jisus janybikurri nangka, baki yanyba nyuli, “Nayinda Jisus, dujanya nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi. Dujanya nyuli nangangi jandanyi.”

40-41Jali langa Jisus kurndana, jali nangka janyba, baki karrinjayi jawuda jibarrimuku juju bijal nangandu. Yali nanamuku jibarrimuku jalili yalu jilalajba nangandu Jisusnyina, nananyina yajina Kalili, jalili yalu lalanba Jisus. Baki yali badajba langina nangandu nanankurri Jirusalimyurri. Jawuda yalungi, yingka jibarri nangangi niji Mari Makdalin, yingka nangangi niji Mari, nyuli ngardanganja bulangi Jayimskanyi baki Jusibkanyi. Baki yingka nangangi niji Salumi.

Makaba Yali Jisus Mankanyi.

42-43Munganawa barri Sadidi, jalili yalu miku waki Jumuku. Miku yalili yundijba mama Sadidi Jumukunyi. Ngala yalili yundijba waluwa barri. Yingka nganinyi, nangangi niji Jusib, nangangi yaji Yarimadiya. Nanda Jusib, nyulu walkurra nganinyi, jali nyulu jungku yalundu kunsilina walkurrayngka jurjkanyi. Mankumanku yalungki kunymamba nangangi. Nulijba nyuli nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbikanyi. Ngala nyulu ngabungabu, baki jilajbayi Jusib yurlurrmba nangandurri Biladyurri, baki ngajaka nyuli Bilad, “Jangayu kuna kuyu nanda Jisus mankanyi makaykanyi. Yuku kuna jangayu kuyu nangangi mankanyi.” 44Manmalayi Bilad. Mankumanku nangki, dulu nangki janyba Jisus. Kaya nyuli nangangi, mambukanyi yalungi ngarrkadabawarrayngka, baki ngajaka nyuli nanda mambuka, jaliyi nangki janyba Jisus. 45Karuyi Bilad mambukawanyi, “Yi, nangki janyba.” Baki karuyi Jusib Biladwanyi, yuku janyulu dulaba Jisus mankanyi makaykanyi. 46Wudumbayi walkurra raki barrinani blanki Jusibwanyi. Wudumba nyuli nanda walkurra raki, baki wijba nyuli nanankurri yajiyurri jali langa Jisus mankanyi. Dulaba nyuli Jisus mankanyi, baki kijijba nyuli mankanyi lukuluku bukamba nukamiyurru rakiyudinyi. Baki yarrijba nyuli mankanyi kumayanguna, jali kurrijba nanda lawarr wujina dungalana yingkawanyi. Yarrijba nyuli Jisus mankanyi kumayanguna, baki murumba nyuli bardawa nangangi dungalayudinyi. Karranunumba nyuli walkurra dungala murumbiji bardawa. 47Nanda jibarri Mari Makdalin, baki nanda yingka jibarri niji Mari, jali nyulu ngardanganja nangangi Jusibkanyi, jungku buli nanaba. Najba buli Jusib yarriykurri mankanyi kumayanguna. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index