Formulario de búsqueda

Mark 14:55-56

55-56Nanamuku walkurramuku mambukamuku jurjkanyi, baki nanamuku kunsilmuku, nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Kujba yali yingkamukuyngka, yalu karunkanyi jujambawarrayngka jangkurranyi nangangi Jisuskanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba. Jala yingkamuku yalu yanyba jujambawarr jangkurr nangangi, baki nanamuku mambukamuku baki kunsilmuku, jayalu yanyba kurdanbikanyi Jisus. Nanankardi barri yali kujba yalungi, jalija yalu yanyba jujambawarr jangkurr nangangi Jisuskanyi. Kajamuku yali yanyba yinini yinini jujambawarr jangkurr nangangi. Miku yaliyanyi yanyba nanamannga jangkurr nangangi. 57Kudiya yalungki karrinjarrijba, baki yanyba yali nayi jujambawarr jangkurr,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index