Formulario de búsqueda

2 Timothy 1:8-9

8-9Mikujiyi manyirru karunkanyi yingkamuku nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi, Jisus Krayiskanyi. Baki mikujiyi manyirru ngaki, jungkungangi ngayu brisinyina. Nanamuku jala miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jala ngirra Jisus Krayis, ngana yali yarrijba brisinyina, ngala miku yalimi ngaki mambuka. Miku. Ngala ngawamba nyulu ngaki mambuka, Jisus Krayis. Baki mikujiyi marrala, jaliyi ninyalu daba, milidimbangangi ninji jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Mikujiyi marrala, nyulungangi ninyaja yabimba ngiruka nangangi Kudwanyi. Nyulu barri wankambawarr, baki ngambalanya yarrijbayi nanganginmuku. Ngala mikukiyanyi ngambalanya yarrijba nanganginmuku, ngambalangangi jungkuka kunybana nanganginyina yuwana. Miku ngambalanya yarrijbayi, nulijbangangi nyuli ngambalangi wakinkanyi nangangi. Nulijba nyuli ngambalangi, nanganginmukuyngka jandayngkanyi. Jala ngambala jungku kunyba nangangi, nanda kunyba, ngala miku nyuliyanyi yabimba nayinda kunyba yaji ngambalangi, jungkungangi ngambala kunyba nangangi. Miku. Ngala yabimba nyuli nanda kunyba yaji ngambalangi, nulijbangangi nyuli yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Baki bula, Kud baki Jisus Krayis, mirnarrijba bula muwa ngambalangi, jala bula yabimba kunyba yaji ngambalangi. Baki jingkijbayi bukamba yaji Kudwanyi. Jingkijba nyuli yaji wabula kamambarra, waluwa nyuli yabimba yaji, baki jamba baki kanja, waluwa nyuli yabimba nganinyi. Nanamanji wabula nyuli jingkijba, janyulu manjijba Jisus Krayis nanginkurri wayka, nyulu wankambikanyi ngambalanya yurrngumba. 10Nyuli manjijba nanganginmirra jandanyi, baki ngambalanya milidimbayi jandanyiwanyi nangangi Kudkanyi. Milidimbayi ngambalanya nangangi, nanankanyi wankambawarrayngka. Baki janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi. Janyba nangki ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijba, jangambala jungku mili wanka bayngkani jalija ngambalaka janyba. Jangambala mili wanka jungku, jalija ngambala durrijba Jisus Krayis. Miku ngambalakiyi janyba yurrngumba, jalija ngambala kuyu nanda kunyba jangkurr, jirrinyba jali ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, baki miku ngambaliyi jungku kurdan yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index