سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Idioma: Susu

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible