ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

Idioma: ភាសាខ្មែរ

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល

copyright © 2014 United Bible Societies all right reserved