Formulario de búsqueda

Nomipā 6:2

2Ke ke lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo ke pehē kiate kinautolu, ʻOka fakamāvae ia ʻe ha tangata pe ʻe ha fefine ke fuakava ʻi he fuakava ʻae fakamavahe, ke fakamāvae ʻakinautolu kia Sihova: