Formulario de búsqueda

Levitiko 9

1 Ko e ʻuluaki feilaulau ʻa ʻElone koeʻuhi ko ia mo e kakai. 8 Ko e feilaulau maʻae angahala. 12 Mo e feilaulau tutu ʻaʻana. 15 Ko e ngaahi feilaulau ʻae kakai. 23 ʻOku tāpuaki ʻae kakai ʻe Mōsese mo ʻElone. 24 ʻOku haʻu ʻae afi meia Sihova ki he feilaulauʻanga.

1PEA ʻi hono valu ʻoe ʻaho naʻe ui ʻa Mōsese kia ʻElone mo hono ngaahi foha, pea ki he kau mātuʻa ʻo ʻIsileli: 2Pea pehē ʻe ia kia ʻElone, “Ke ke toʻo kiate koe ʻae ʻuhiki pulu mui ko e feilaulau ki he angahala, mo e sipitangata ko e feilaulau tutu, taʻehanomele, ʻo ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova. 3Pea ke lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, Toʻo ʻekimoutolu ʻae ʻuhikiʻi kosi ko e feilaulau maʻae angahala; mo e ʻuhiki pulu mo e lami ʻi he ʻuluaki taʻu fakatouʻosi, taʻehanomele, ko e feilaulau tutu; 4Pea mo e pulu mo e sipitangata ko e feilaulau fakamelino, ke feilaulau ʻaki ʻi he ʻao ʻo Sihova; mo e feilaulau meʻakai kuo felingiʻaki ʻae lolo: he ko e ʻaho ni ʻe hā mai ʻa Sihova kiate kimoutolu.”

5¶ Pea naʻa nau ʻomi ʻaia naʻe fekau ʻe Mōsese ki he fale fehikitaki ʻoe kakai: pea naʻe ʻunuʻunu atu ʻae kakai kotoa pē ʻo tuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova. 6Pea pehē ʻe Mōsese, “Ko eni ʻae meʻa kuo fekau ʻe Sihova ke mou fai: pea ʻe fakahā ai ʻae nāunau ʻo Sihova kiate kimoutolu.” 7Pea pehē ʻe Mōsese kia ʻElone, “ʻAlu ki he feilaulauʻanga, ʻo ʻatu ʻa hoʻo feilaulau maʻae angahala, mo hoʻo feilaulau tutu, pea fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko koe, pea maʻae kakai: pea ʻatu ʻae feilaulau ʻae kakai, mo fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko kinautolu; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova.”

8¶ Pea naʻe ʻalu ʻa ʻElone ki he feilaulauʻanga, ʻo ne tāmateʻi ʻae pulu mui ʻoe feilaulau maʻae angahala, ʻaia ko e meʻa maʻana. 9Pea naʻe ʻomi ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone ʻae toto kiate ia: pea naʻa ne ʻai hono tuhu ki he toto, ʻo ne ʻai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga, ʻo ne lingi ʻae toto ki he tefitoʻi feilaulauʻanga: 10Ka ko hono ngako, mo e kofuua, mo e ʻahu ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he ʻate ʻoe feilaulau koeʻuhi ko e angahala, naʻa ne tutu ia ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese. 11Pea ko hono sino mo hono kili ne ne tutu ʻaki ʻae afi ʻi tuaʻā ʻi he ʻapitanga. 12Pea naʻa ne tāmateʻi ʻae feilaulau tutu; pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone naʻa nau ʻatu kiate ia ʻae toto, pea naʻa ne luluku ia ki he feilaulauʻanga ʻo takatakai. 13Pea naʻa nau ʻatu kiate ia ʻae feilaulau tutu, mo hono ngaahi konga ʻo ia mo e ʻulu: pea ne tutu ia ki he funga ʻoe feilaulau. 14Pea naʻe fufulu ʻe ia ʻae toʻotoʻonga mo e keukeu, pea tutu ia ki he funga ʻoe feilaulau tutu ʻi he feilaulauʻanga.

15¶ Pea naʻa ne ʻomi ʻae feilaulau ʻae kakai, ʻo ne ʻave ʻae kosi, ʻaia ko e feilaulau koeʻuhi ko e angahala ʻae kakai, ʻo ne tāmateʻi ia, ʻo ne ʻatu ia koeʻuhi ko e angahala, ʻo hangē ko e ʻuluaki. 16Pea naʻe ʻomi ʻe ia ʻae feilaulau tutu, ʻo ʻatu ia ʻo fakatatau mo e fekau. 17Pea naʻa ne ʻomi ʻae feilaulau meʻakai, pea ne toʻo ʻae mahoaʻa ʻo ia, ʻo ne tutu ia ki he funga feilaulauʻanga, ʻo ofi ki he feilaulau tutu ʻoe pongipongi. 18Pea naʻa ne tāmateʻi ʻae pulu mo e sipitangata ko e feilaulau ʻoe feilaulau fakamelino, ʻaia naʻe fai koeʻuhi ko e kakai: pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone naʻa nau ʻatu ʻae toto kiate ia, ʻaia naʻa ne luluku ki he funga feilaulauʻanga ʻo takatakai hake, 19Mo e ngako ʻoe pulu mo e sipitangata, ko e tuʻunga iku, mo e punukete, mo e kofuua, mo e ʻahu ʻi ʻolunga ʻi he ʻate: 20Pea naʻa nau ʻai ʻae ngako ʻoe fatafata, pea tutu ʻe ia ʻae ngako ʻi he funga feilaulauʻanga: 21Pea ko e fatafata mo e alanga muʻa toʻomataʻu naʻe taʻaloʻalo ʻaki ʻe ʻElone ko e feilaulau taʻaloʻalo ia ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hangē ko e fekau ʻa Mōsese. 22Pea naʻe hiki ʻe ʻElone hono nima ki ʻolunga ki he kakai, ʻo ne tāpuaki ʻakinautolu, pea ʻalu hifo ia mei heʻene ʻatu ʻae feilaulau maʻae angahala, mo e feilaulau tutu, mo e feilaulau fakamelino. 23Pea naʻe ʻalu ʻa Mōsese mo ʻElone ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, pea haʻu mei ai mo e tāpuaki ki he kakai: pea naʻe hā mai ʻae nāunau ʻo Sihova ki he kakai kotoa pē. 24Pea naʻe haʻu ai ʻae afi mei he ʻao ʻo Sihova, ʻo ne fakavela ke ʻosi ʻae feilaulau tutu mo e ngako ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga: pea ʻi he mamata ki ai ʻae kakai kotoa pē, naʻa nau kalanga, pea tō fakafoʻohifo ki honau mata.