Formulario de búsqueda

Levitiko 16:11

11Pea ʻe ʻomi ʻe ʻElone ʻae pulu ki he feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku ʻatu maʻana, pea ne fai ʻaki ʻae fakalelei maʻana, pea mo hono fale, pea ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae pulu ʻoe feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku ʻatu maʻana.