Formulario de búsqueda

Levitiko 11

1 Ko e fanga manu ʻoku ngofua ke kai, 4 Mo e manu ʻoku ʻikai ngofua. 9 Mo e ngaahi ika. 13 Mo e ngaahi manu kapakau. 29 Ko e ngaahi meʻa totolo ʻaia ʻoku taʻemaʻa.

1PEA naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese mo ʻElone, ʻo ne pehē kiate kinaua, 2Lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, Ko eni ʻae ngaahi manu ʻaia temou kai ʻi he ngaahi manu ʻoku ʻi he funga ʻo māmani. 3‌ʻIlonga ʻaia ʻi he fanga manu ʻoku mavaeua hono pesipesi, pea vaʻe mafahi, pea ʻoku toe lamulamu ʻangaua ʻene kai, temou kai ia. 4Ka ko e niʻihi ʻi ai ʻoku lamu ʻangaua ʻene kai, mo vaeua ʻae vaʻe ʻe ʻikai temou kai: ʻo hangē ko e kāmeli, koeʻuhi ʻoku ne toe lamu ʻene kai, ka ʻoku ʻikai mavahevahe ʻae vaʻe: ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 5Pea mo e koni, koeʻuhi ʻoku ne toe lamu ʻene maʻanga, ka ʻoku ʻikai mavaeua ʻae vaʻe; ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 6Pea ko e hea, koeʻuhi ʻoku ne toe lamu ʻene kai, ka ʻoku ʻikai mavaeua hono pesipesi: ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 7Pea ko e puaka, ʻoku mavahevahe hono pesipesi, pea vaʻe mafahi, ka ʻoku ʻikai fakahake ʻene kai ʻo toe lamu ia; ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 8‌ʻOua naʻa mou kai honau sino, pe ala ki honau kakano; ʻoku taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 9Ko eni ia temou kai ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ʻi he ngaahi vai: ʻilonga ʻaia ʻoku ʻi he vai ʻoku ne maʻu ʻae kaponga, mo e ʻuno, ʻi he tahi mo e ngaahi vaitafe, ko ia te mou kai. 10Pea ko e meʻa ʻi tahi, pea ʻi he ngaahi vaitafe, ʻoku ʻikai maʻu ʻae kaponga mo e ʻuno, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ngaue ʻi he vai, pe ko ha meʻa ʻe taha ʻoku moʻui ʻi he ngaahi vai, ko e meʻa kovi ia kiate kimoutolu. 11‌ʻIo, ʻe ʻiate kimoutolu ia ko e meʻa fakalielia: ʻoua naʻa mou kai honau sino, pea ko honau kakano ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 12‌ʻIlonga ʻaia ʻi he ngaahi vai ʻoku ʻikai hano kaponga pe ʻuno, ke ʻiate kimoutolu ia ko e meʻa fakalielia.

13¶ Pea ko eni ia ʻi he ngaahi manu kapakau ʻe tapu kiate kimoutolu; ʻe ʻikai temou kai ia, he ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu: ko e ʻikale, mo e ʻosifalesi, mo e ʻosipale, 14Mo e volita, mo e kaite ʻi hona faʻahinga. 15‌ʻAe leveni kotoa pē ʻi honau faʻahinga, 16Mo e ʻositalesi, mo e taiseni ʻoe poʻuli, mo e koku, mo e taiseni ʻi hono faʻahinga, 17Mo e lulu iiki, mo e komolaniti, mo e lulu lahi, 18Mo e suani, mo e lofa, mo e Lahami, 19Mo e sitoaka, mo e motuku ʻi hono faʻahinga, mo e lapiuingi, mo e peka. 20Ko e ngaahi manu kapakau ʻoku totolo, ʻo ʻalu ʻi honau vaʻe, ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 21Ka ko e ngaahi meʻa ni temou kai ʻi he ngaahi meʻa puna ʻoku totolo, ʻo ʻalu ʻi hono vaʻe, ʻaia ʻoku maʻu ʻae vaʻe ʻi ʻolunga ʻi honau vaʻe, ke hopo ʻaki ʻi he kelekele; 22‌ʻIo, ko eni ia ʻi ai temou kai; ko e heʻe lalahi ʻi honau faʻahinga, ko e solami ʻi honau faʻahinga, mo e kakoli ʻi honau faʻahinga, mo e kakapi ʻi honau faʻahinga: 23Ka ko e ngaahi manupuna kotoa pē ʻoku totolo, ʻaia ʻoku veʻe fā: ko e meʻa fakalielia ia kiate kimoutolu. 24Pea temou taʻemaʻa koeʻuhi ko ia he ko ia ʻe ala ki honau ʻangaʻanga ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 25Pea ko ia ʻe toʻo ha potu ʻo honau sino ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 26Ko e sino ʻoe manu kotoa pē ʻoku vahe ua hono pesipesi ka ʻoku ʻikai vaʻe mafahifahi, pe toe lamu ʻene kai, ʻoku nau taʻemaʻa kiate kimoutolu: ko ia kotoa pē ʻoku ala ki ai ʻe taʻemaʻa ia. 27Pea ʻilonga ʻaia ʻi he ngaahi manu kotoa pē ʻoku ʻalu ʻi hono ʻaofivaʻe ʻo fakaveʻe fā; ʻoku nau taʻemaʻa kiate kimoutolu: ko ia ʻoku ala ki honau sino ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 28Pea ko ia ʻoku ne fua honau sino ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea taʻemaʻa ia ke ʻoua ke efiafi: ʻoku nau taʻemaʻa kiate kimoutolu.

29¶ Ko e ngaahi meʻa ni ʻoku totolo ʻi he kelekele ʻoku taʻemaʻa kiate kimoutolu; ko e uiseli, mo e kumā, mo e fonu papālangi ʻi hono faʻahinga. 30Mo e felite, mo e fokai, mo e moko, mo e sineli, mo e mole. 31Ko eni ia ʻoku taʻemaʻa kiate kimoutolu ʻi he meʻa ʻoku totolo; ko ia ʻe ala ki ai ka kuo mate, ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 32Pea ʻilonga ha meʻa ʻe tō ki ai ha taha ʻiate kinautolu ka kuo mate, ʻe taʻemaʻa ia; pe ko e ipu ʻakau ia, pe ko e kofu, pe ko e kili, pe ko e kato, ha ipu, pe ha meʻa ʻe taha ʻoku fai ʻaki ha ngāue, ʻoku tonu ke tuku ia ki he vai, pea tuku ke taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi; pea ʻe fakamaʻa ai ia. 33Pea ʻilonga ha ipu ʻumea ʻaia ʻe tō hanau taha ki ai, ko ia ʻoku ʻi ai ʻe taʻemaʻa ia; pea temou foaʻi ia. 34‌ʻIlonga ʻae meʻakai ʻoku ngofua ke kai, pea kuo tō ki ai ʻae vai ko ia ʻe taʻemaʻa ia; pea ko e meʻainu kotoa pē ʻaia ʻoku ngofua ke inu ʻi he ngaahi ipu pehē, ʻe taʻemaʻa ia. 35Pea ʻilonga ha meʻa ʻe tō ki ai ha konga ʻo honau sino, ʻe taʻemaʻa ia; pe ko e ngotoʻumu, pe ko e hiliʻanga kulo, ʻe maumauʻi ia; he ʻoku nau taʻemaʻa, pea tenau taʻemaʻa kiate kimoutolu. 36Ka koeʻuhi ko e vai moʻui, pe ha luo ʻoku ʻi ai ʻae vai lahi, ʻe maʻa ia: ka ko ia ʻoku ala ki honau sino ʻe taʻemaʻa ia. 37Pea kapau ʻe tō ha potu ʻo honau sino ki he tengaʻi ʻakau ʻaia ʻoku tuku ki he tō taʻu, ʻe maʻa ia. 38Pea kapau kuo lingi ha vai ki he ngaahi tenga, pea tō ki ai ha potu ʻo honau sino ki ai, ʻe taʻemaʻa ia kiate kimoutolu. 39Pea kapau ʻoku mate mahaki ha manu, ʻaia ʻoku ngofua ke kai: ko ia ʻoku ala ki hono sino, ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 40Pea ko ia ʻoku ne kai mei hono sino, ʻe fō hono kofu, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi; mo ia foki ʻoku ne fua hono sino ʻo ia, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi. 41Pea ko e meʻa totolo kotoa pē ʻoku totolo ki he kelekele ko e meʻa taʻemaʻa ia; ʻe ʻikai kai ia. 42‌ʻIlonga ʻaia ʻoku ngaolo ki hono kete, mo ia kotoa pē ʻoku ʻalu veʻe fā, mo ia ʻi he ngaahi meʻa totolo ʻi he kelekele ʻoku lahi hono vaʻe, ʻe ʻikai temou kai ia he ʻoku nau taʻemaʻa. 43‌ʻOua naʻa mou fakalieliaʻi ʻakimoutolu ʻaki ha meʻa ʻe taha ʻoku totolo; pea ʻoua naʻa fakaʻuliʻi ʻakimoutolu ʻi ai, koeʻuhi ke mou taʻemaʻa ai. 44He ko au ko Sihova ko homou ʻOtua: ko ia temou fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu, pea temou māʻoniʻoni; he ʻoku ou māʻoniʻoni: pea ʻoua naʻa mou ʻuliʻi ʻakimoutolu ʻaki ha meʻa totolo ʻe taha ʻoku totolo ʻi he funga kelekele. 45He ko au Sihova ʻoku ou ʻomi ʻakimoutolu mei he fonua ko ʻIsipite, ke hoko ko homou ʻOtua: ko ia temou māʻoniʻoni ai, he ʻoku ou māʻoniʻoni. 46Ko eni ʻae fono ki he ngaahi manu lahi, pea ki he fanga manu kapakau, pea ki he meʻa moʻui kotoa pē ʻoku ngaue ʻi he ngaahi vai, mo e ngaahi meʻa totolo kotoa pē ʻi he funga kelekele. 47Ke fai kehekehe ki he meʻa taʻemaʻa mo e meʻa maʻa, pea ki he manu ʻoku ngofua ke kai mo e manu ʻoku ʻikai ngofua ke kai.