Formulario de búsqueda

Mateo 20

I binuwayae fantag bé de gémalbék

1Atin ménbéréh i Jesuse sébaan binuwaya mano, “I kéféguléw i Tuluse bé de étéwén ségiléw bé ni. Wén i ségétéwe étéw, wén i safadén. Wén i no sébaan fuweh ménagéw toow géfuwén séméléd do étéw inok gémalbék dob safad ne. 2Atin ménagayun bayada no bero sébaan félatah loo bé fatute sahud bé ségétérésangane galbék. Tidéw béno, sénuguén bero mangéy gémalbék dob safad ne. 3Amun géraraan lémowot i térésange, ménangéy man i gefee ni safad dob fadiyane. Diyo, énggito noy de étéw téménindég énda i rigoné ro. 4Mélaw ménbéréh dob berowe mano, ‘Angéy gom so galbék dob safad guwe, atin bayada ku begom bé katabuwane.’ 5Mélaw ménagéw ro mangéy gémalbék. Tidéw béno, rénigo noy ni bé géutuhe de, atin rénigo no so man bé géraraan lémudug i térésange de. 6Amun alas singko nén témégénén, ménangéy man dob fadiyane. Atin diyo énggito noy de lagéy téménindég énda i rigoné ro. Atin fénénginsaa no bero mano, ‘Sedek énda gémalbék gom bé ni térésang?’ 7Séménumbul ro maro, ‘Enda i galbék gey non énda i fégalbék begey.’ Tidéw béno, bénréh i gefee ni safad mano, ‘Angéy gom so galbék dob safad guwe.’ Mélaw ménangéy ro gémalbék. 8Amun sémingkufén, i gefee bé safade ni bénréhén dob sarigo nuwe mano, ‘Tabarém i de géménalbék atin sukaya mo bero. Bayada mo sunguy de mantu séna gémalbék taman dob de énggétah de.’ 9Tidéw béno, i de géménalbék bé témégéne nén, énggédot roy sébaane félatah sénga ségétéw bero fiyon fo ké géménalbék ro ségéuras saén. 10Mélaw i de énggétah do géménalbék tidéw géfuwén taman sémingkuf, marok gégédot ro mas na médoo kurta. Endob amun bénayada no bero, niraya no so bero sébaan félatah. 11Tidéw béno, amun éndot roy sahud ruwe, ménbutég-butég ro dob gefee bé safade ni. 12Ménbéréh ro maro, ‘I de étéw énggéfuray do géménalbék, ségéuras saén i kégalbék ruwe. Endob sénahudo mo bero ségiléw so bé begeye fiyon fo ké géménalbék gey ségétérésangan tidéw géfuwén taman sémingkuf. Fatut damén bayada mo begey mas gérotor non géménalbék gey ségétérésangan dob kééduf i térésange.’ 13Endob ménbéréh i gefee ni safad dob ségétéwe bero mano, ‘Adih, énda léniful gu begom. Ménagayun tom bé gémalbék gom ségétérésangan atin bayada ku begom sébaan félatah sénga ségétéw. Mélaw rénigo guy ati fénasad guwe. 14Mélaw dot gomén i sahud gome atin taus gom ule. I ni ségétéw énggéfuray gémalbék, méuyotu mirayan de ségiléw bé kéiraya kuwe begom. 15Békén ba wén i kuwagib gu rémigo ké udenén i kérigo gu bé kurta guwe loo bé kétaya kuwe de? Médaléw gom keeyén sabaf mégédawu bé de ségiyo étéw.’ ”

16Tidéw béno, fénggilid Jesusey binuwaya ne mano, “Mélaw i de gérifantad béni, waléy ro moso do gérotor. Atin i de gérotor béni, waléy ro moso do gérifantad.”

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

17Tidéw béno, i lala Jesuse ménagé mangéy Jerusalem, nuwitén i de folo bra ruwo gétéw kuyugén inok sébero-bero ro saén. Atin ménbéréh dob berowe bé lala ruwe magéw mano, 18“Na, magéw tom mangéy dob Jerusalem, sani Ingéd i Nga i Kílawane, sani Begéne, irayu dob de odoroy do fadi brab dob de témoro bé kitabé. Atin kukumé ro Begén féléhuén. 19Atin atéé ro Begén dob de békén Judio. Atin i de békén Judio, diyangkaé ro Begén, brab tafésé ro Begén, brab féléhué ro Begén dob kruse. Endob amuk méifus i téléwe gétérésangan, tébuleu.”

20Tidéw béno, i bawag Sebedeowe ménangéy dob Jesuse beroy de ngaén Juan brab Santiago. Atin léméningkuwéd dob adafa Jesuse atin wén i nongotén dob Beene.

21Atin ménénginsa i Jesuse mano, “Ati kétaya muwe?”

Séménumbul i ni libun mano, “Suguém bé amuk Beem i méguléwe moso, i de nga gu ni géésar ro so fingé dob kuwono muwe brab i ségétéwe de fingé dob biwong me.”

22Atin bang Jesuse, “Enda gétiga kom i nan ongoté kom. Aw géfédayday gom bé de kérégénon loo bé mérigowe séko dob Begéne?”

Séménumbul ro maro, “Hoo, gagané key.”

23Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Toow mérigo dob begomey de kérégénon mérigowe dob Begéne. Gido loo, békén kagén kuwagib i mémilie bé ati mésare fingé dob kuwono kuwe brab fingé dob biwong guwe. I de ni saran kay de étéw fénémili i Abay guwe Tulus mésar diyo.”

24Tidéw béno, i de folo gétéw dumo ro do kuyugén amun énggélingoo roy ni nongot ro, ménkérit ro bé Juane brab Santiagowe. 25Mélaw ténawag Jesuse bero kéluhanan mangéy dob Beene, atin ménbéréh dob berowe mano, “Gétiga kom i de méguléw dob de békén Judio, wén i kuwagib ro méguléw bero, atin démoyun sugué ro bero. 26-27Endob békén fatut loo bé nan dob begome. Amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy odoron, fatut waléy sugu-suguéy de dumo no. Atin amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy gérotor, fatut térifantad. 28Fatut miring Begén, sani Nga i Kéilawane, non énda ménangéyu dini inok wén i do sugu-sugué ku. Yamula ménangéyu dob duniyae ni inok waléyu sugu-suguén brab inok iray guy umul guwe fégéfukas bé médoowe étéw dob de sala ro.”

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw langafén

29Amun ténagak Jesusey ingéde Jeriko beroy de kuyugén, wén i de médoo do ménlimud do étéw ménfuray de. 30Atin wén i ruwowe gétéw langafén ménsar dob doror i aguwone. Amun énggélingoo roy Jesuse témara, ménkes ro maro, “Séfu Datu Dabid, fégédawan gey!”

31Endob i de ménlimud do étéw génlé ro maro, “Kagom selekén!” Endob taus ro so mékes toow na fo métanug maro, “Séfu Datu Dabid, fégédawan gey!”

32Tidéw béno, téménrén i Jesuse atin ténawagén bero. Atin ménénginsa dob berowe mano, “Ati kétaya kome rigoné ku dob begome?”

33Séménumbul ro maro, “Kadnan, méuyot gey de ké féadi-adiné mo begey inok gégito gey damén.”

34Atin ménuray i na Jesuse bero atin kénuwahén i de moto ro. Sonom béno, énggégito ro nén. Atin ménfuray ro bé Jesuse.