Formulario de búsqueda

Markos 7

I kétoroe fantag bé adat i de Judio

1Wén i no sébaan fuweh, i de Fariseo brab de témoro bé kitab i de Judio, do tidéw Jerusalem, téningé roy Jesuse. 2Atin énggito roy dumoy de kuyugén mama énda méngguse ro loo bé adat i de Judio.

3Non i de Fariseo, brab kéluhanay de Judio, énda mama ro taman énda géféguse ro non odoro roy adate tidéw dob de katufua ro bé do gétah. 4Brab buluk méléy ro amaén dob fadiyane, énda amaé ro de taman énda méurahén. Atin médoo nay de dumo adat ro loo bé kéurahe bé de tabu brab de kuréng brab de galang ahur-ahuron brab de katri.

5Mélaw i de Fariseo brab de témoro bé kitabe, ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Sedek i de kuyugém énda odoro roy adat tome tidéw dob de katufua tom, non énda méguse ro ké mama ro?”

6Atin séménumbul i Jesuse mano, “Enda toow i kéunur gome bé Tuluse, ubo-ubo saén. Toow i kébéréh Isaiase, sani ségétéwe méntélata sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, amun sénulatén i fantage bé begome mano, ‘Bang i Tuluse, basanay de ni étéw Begén dob kébéréh ruwe saén. Endob énda munur ro Begén dob de fédéw ro. 7Enda i atag i kéféngadaf ruwe Begén, non toroé roy de sugu rénigoy kéilawane brab béréhé ro tidéw dob Begéne.’ ”

8Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Mélaw ténagak gom i de sugu i Tuluse inok odoro kom i adat i kéilawane saén. 9Furung gom mika bé de sugu i Tuluse inok modor gom bé kagome kétoro. 10Non wén i sugu i Tuluse niray Moisese bé do gétah mano, ‘Basana moy abay me brab idéng me.’ Atin bénréhén so mano, ‘Buluk wén i ségétéw émbéréh tete fantag bé abay ne look idéng ne, fatut féléhuén.’ 11Endob i begome, témoro gom bé amuk wén i ségétéw étéw émfasang i abay ne look idéng ne, brab wén i tabang irayén damén, tungkasé kom de émbéréh ‘Korban’. (I atag i Korbane ‘Kay Tuluse’.) 12Mélaw éndaén tungkasé kom de témabang bé de lukésén. 13Mélaw ténagak gom i kébéréh i Tuluse inok modor gom bé adate toroé kom. Brab do médoo nay de rigoné kom ula-ula loo bé ni.”

I kétoroe fantag bé amaén

14Tidéw béno, ténawag Jesuse man i de étéw mangéy dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Fégélingo gom Begén, kéluhana kom, brab fégésobut gom. 15I funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse, békén non bé atiy amaé ruwe. Yamula, i de tete kébéréh mésut tidéw dob de ba ro, been i funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse. 16Fétuntay gom i ni bénréh gu.”

17Tidéw béno, amun ténagak Jesusey de médoo do étéw ménlimud brab énggérahur dob lawie, ménénginsa i de kuyugén dob Beene fantag bé atag i ni kébéréhén. 18Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “Ségiléw gom bé kéluhanay de ségiyo étéw, non énda gésobuto kom i ni kétoro gu. I funay Tuluse énda mésuwatén bé de étéw békén sabaf bé de amaé ro. 19Non i amaéy étéwe, mahur dob sur ne brab mésut so dob lowoh ne. Enda mahurén dob fédéw ne.” Bé ni kébéréh Jesuse, ténoroén bé i kéluhanay amaéne fiyo, fakay amaéy de étéw.

20Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I géésute tidéw dob étéwe, been i funa nuwe mékérésik. 21Non tidéw dob fédéwe, gégumah i tetee kéfégitung, brab sébiga, brab ménakaw, brab méméléhu, 22brab sétayan bé bawag i ségiyowe, brab arumén, brab lémiful, brab tete i rigonéy de lowoh ro, brab mingar, brab témbo bé éndae toow, brab félangka-langka, brab dufang, brab kéluhanay de tete rigonén. 23I kéluhanay de ni tete tidéw dob fédéw i étéwe brab funa no mékérésik.”

24Tidéw béno, ménagéw i Jesuse tidéw diyo mangéy dob de ingéd gédét dob ingéde Tiro. Diyo réménahur dob lawie, atin ménuyot ké énda gétigay de étéw i gono nuwe. Gido loo, ménsélalag i Jesuse diyo bati. 25Atin diyo i libune wén i klohe kénogo no rénahukoy saitane. Atin énggélingoo noy fantage bé Jesuse. Mélaw ménagayas ménangéy dob Beene brab méntéléngkéb dob adafa nuwe. 26Atin nongotén dob Jesuse bé féféraréyé noy saitane tidéw dob kénogo nuwe ni. Endob i ni libun, békén Judio. Yamula, tidéw dob ségiyowe ingéd féndawét Fenisia dob Siro. 27Mélaw nuret Jesusey sébaane binuwaya inok fégétiga no de bé tabangé noy de Judio sungu, atin tidéw béno tabangé noy de békén Judio. Ménbéréh mano, “Féamaén na métah i de nga. Non énda fatutén ké dotén i amaéy de nga atin ibérén dob de itu.”

28Endob ménbéréh i libune ni mano, “Toow, Maistéro, éndob fiyon foy de itu géamaa roy de mumu mélawu tidéw dob amaéy de nga.”

29Mélaw séménumbul i Jesuse mano, “Fiyoy nan kébéréhém. Mélaw ule go non ménsutén i saitane tidéw dob nga me.”

30Tidéw béno, ménule i ni libun, brab énggito noy nga ne méniro, brab i saitane éndaén rénahuko no de.

Nuwa Jesusey ségétéwe bokongén brab mow

31Tidéw béno, ménagéw i Jesuse tidéw dob de ingéd gédét dob Tiro brab ménémanték mangéy bé ingéde Sidon atin méntaus dob dogote Galilea. Atin téménara dob gonone féndawét “Do Folo Ingéd”. 32Atin wén i de étéw nuwit ro mangéy dob Jesusey lagéye bokongén brab énda toowén gébéréh fiyo. Atin nongot ro dob Beeney gamaké no inok adi-adi. 33Mélaw i Jesuse, nuwitén férayu tidéw dob de ménlimud do étéw. Tidéw béno, féndiyoén i de dau kémérén dob de kélingo i bokongéne ni, brab fénreén i dau kémér ne brab kénuwahén i dila ne. 34Tidéw béno, léménéngag i Jesuse saréw dob lawayo, brab fénsénarén i kéférénawa nuwe, atin ménbéréh dob beene mano, “Ifata”. (I atag ne “Méungka go.”)

35Sonom béno, i de kélingoén ménadi-adi brab énggégélingo, atin i kébéréh ne ménadi-adi so. Mélaw méngganay ménbéréh fiyo. 36Tidéw béno, i Jesuse sénuguén i de étéw diyo bé békén béréhé roy ni rénigo no dob de ségiyo. Endob amun sénuguén bero bé békén ureté ro, ménlabi na foy kéuret ruwe de. 37Atin i kéluhanay de énggégélingo de toow ro fo ménggaif. Ménbéréh ro maro, “Fiyo wayoy kéluhanay de rigoné no ula-ula. Géféfégélingoo noy de bokongén brab géfébérého noy de mow.”