Formulario de búsqueda

Markos 6

1Tidéw béno, ménagéw man i Jesuse tidéw diyo atin ménule mangéy dob kaane ingéd. Atin ménodor i de kuyugén so. 2Atin bé gaiy kétéréne, ménangéy témoro dob lawie féngadafan kay de Judio. Médooy de étéw diyo, atin amun énggélingoo roy kétoro Jesuse, ménggaif ro. Mélaw ménséfénginsa ro maro, “Ati ni dakél kégétuwan, brab tidéwo nuwe de? Sedek gérigono noy mékégaife galbék? 3Aw békén ba Beeney fandaye rémigo lawi nga Maria brab ofo Santiago, Jose, Judas brab Simon? Brab aw békén ba dini dob betomey de libu no?” Mélaw ménika ro de.

4Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “I ségétéwe sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, basanan dob kéluhanay de gonon saliyu saén dob kaane ingéd brab dob de kaan do samung brab dob de kaan do étéw sétifon lawi.”

5Atin énda i gérigono no mékégaif galbék saliyu saén bé gémamake bé firoye déméruun atin géféadi-adino no bero. 6Atin ménggaif i Jesuse non énda ménunur ro dob Beene.

Sénugu Jesusey de folo bra ruwo gétéw kuyugén

Tidéw béno, ménagéw i Jesuse sémugud témoro dob de ingéd gédét diyo. 7Atin ténawag Jesuse mangéy sélimud dob Beeney de folo bra ruwo gétéw do kuyugén. Tidéw béno, sénuguén bero sémugud séruwo-ruwo gétéw. Atin niraya no bero barakat inok géféféraréyo roy de saitan. 8Atin bénréhén bero mano, “Kagom muwit éntingayén saliyu saén bé tugée. Kagom muwit amaén, taloo no réban, taloo no kurta. 9Fatut séminilas gom, éndob kagom muwit lékasa kom kégal.” 10Atin bénréhén so bero mano, “Fiyon atiy lawie témayakuf begom, bati gom diyo taman tagaké kom i nan ingéd. 11Buluk wén i no ingéd énda tayakuféy de étéw begom, tékédan gom diyo, brab tag-tag gom i de bubuk sébuwan dob de sékéy gom émfégétigan bé kukuméy Tuluse bero.”

12Tidéw béno, ménagéw i de kuyugén ni brab nuret roy fatut gésénule i de étéw bé de sala ro brab tagaké roy de tete adat ro. 13Atin énggéféféraréy ro do médoo saitan, brab lénulawa ro nor i de médoo do déruunan atin ménadi-adi ro.

I kéléhu Juan Bautistawe

14Bé béno, i Herode, sani méguléwe dob Galilea, énggélingoo noy de rénigo Jesus non ménbantug dob kéluhanay de gonon. Wén i do étéw ménbéréh ro bé i Juan Bautistawe méntébule non maro ké Juan i Jesuse. Been kun i niy funa nuwe wén i barakatén gérigo do mékégaif.

15Brab i de dumo de béréhé roy Elias kun i Jesuse, sani méntélatae sarigoy Tuluse bé do gétah. Brab i de dumo de béréhé roy Jesus kun i toowe fo énggétah sénarigoy Tuluse muret.

16I Herode, amun énggélingoo noy de ni, ménbéréh mano, “Beeney Juan Bautistawe fénkéléng guy uléw ne, éndob méntébule.” 17-18Ay niy funa Herode ménfékéléng bé uléw Juane. I Herode lénamfaén i bawag i tuwaréy ne Filipi. I dawét i ni libun Herodiyas. Tidéw béno, bénréh Juane dob Herodey ménsala non énda fakayén dob kitab i de Judio ké bawagén i iboe. Tidéw béno, i Herode fénkéfoén i Juane brab fénférisu no.

19Mélaw i Herodiyase ménkérit bé Juane brab ménuyot de méméléhu, éndob énda féndaya Herode de. 20Non i Herode ménggilak bé Juane non gétiga noy métintu étéw i Juane brab fiyoy adat ne. Mélaw déniyaga no. Atin méuyot de mégélingo, fiyon fo ké ménriyarah de ké fégélingoé noy Juane.

21Endob énggumah i gaiwe rigoné Herodiyasey tetee dob Juane. Non réménigo karagiya i Herode fégétédémo no bé kéumah ne. Atin sénéngkatén i médoowe do odoron brab de sarigo datu Herode brab de odoroy de sundalo, brab de gérotor do étéw dob ingéde Galilea. 22Atin i kénogo Herodiyase ménahur dob karagiyae ni, atin ménsayaw. Mélaw ménfiyoy fédéw Herode beroy de kana no. Atin bénréh Herode dob kénogone ni mano, “Ongotém dob begéney atiy kétaya muwe, brab iray gu.” 23Atin séménafa mano, “Fasada ku beem, iray gu dob beemey atiy ongoté muwe dob begéne, fiyon fo ké ségébala bé ni ingéd féguléwo ku.”

24Mélaw ménsut brab ménénginsa dob idéng ne mano, “Ati ongoté kuwe?”

Atin séménumbul i Herodiyase mano, “Ongotém i uléw Juan Bautistawe.”

25Tidéw béno, ménagayas séfule mangéy dob datu Herode brab ménongot mano, “Kétaya ku ké béleewe ni irayém begén i uléw Juan Bautistawe dob biléwe.”

26Atin toow fo méntete i fédéw datu Herode, non mika rémigo bé ni. Endob sabaf bé méégéte fasadén rénigo no dob téngaangay de kana no, ménika ké énda magayun no bé ni ongotén. 27Mélaw fénagayasén sénugu i ségétéwe guwardiya mangéy dob férisunone inok kéléngé noy uléw Juane brab uwité no séfule. Tidéw béno, i guwardiyawe ni, ménagéw dob férisunone brab kénléngén i uléw Juane. 28Atin nuwitén i uléw ne dob biléwe, brab nirayén dob ni kénogon. Atin niray i kénogone ni dob idéng ne. 29I de kuyug Juan, amun énggélingoo roy ni, nangéy roy bangkay ne, atin lénébéng ro.

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

30Amun ménséfuleén i de apostol mangéy dob Jesuse, bénréh roy kéluhanay de rénigo ro brab de ténoro ro. 31Atin toow fo médooy de étéw ménangéy ségito bé Jesuse, mélaw énda i uras Jesuse brab de kuyugén mama. Mélaw bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Enggomén, magéw tom dob géfélébue gonon inok gétérén tom singkow.” 32Mélaw ménda ro dob awange inok mangéy ro dob géfélébue gonon.

33Endob médooy de étéw énggégito bero magéw, brab énggétiga ro bero. Mélaw ménagayas i de étéw tidéw dob kéluhanay de ingéd léméntu mangéy dob ayo Jesuse beroy de kuyugén. Atin énggétah ro na énggégumah bé Jesuse. 34Amun déménunggu i awange ni brab ménlus i Jesuse dob dénsaane, énggito noy de médoo do étéw ménlimud. Atin ménuray i na nuwe bero, non géségiléw ro bé de bili-bili énda i témalima bero. Mélaw féngganayén i kétoro ne bero bé médoowe kétoroén. 35Amun témégénén, i de kuyug Jesus ménangéy ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Témégénén, atin i ni gonon mérayu dob dakéle ingéd. 36Mélaw féagéwém i de étéw ni inok mangéy ro dob de ingéd gédét dini. Diyo gébéléy ro amaé ro.”

37Endob i Jesuse ménbéréh dob de kuyugén mano, “Iraya kom bero amaé ro.”

Atin ménbéréh ro maro, “Ay aba-aba, aw méuyot go de ké méléy gey amaén kay de médoowe ni étéw? Labi ruwo ngibu filak i nan!”

38Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Firoy timan i fa tome? Ay gom ta langu.”

Amun gétiga ro, séménumbul ro maro, “Limo timan fan brab ruwo timan sédo.”

39Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Féésar gom i de étéw sésélumfuk-lumfuk dob de mélunéw kéroon.” 40Mélaw i de étéw, ménsar ro ménsélumfuk-lumfuk, sémératuh-ratuh brab sélimo-limo folo. 41Tidéw béno, éndot Jesusey limowe timan fan brab ruwowe timan sédo, atin léménéngag saréw dob lawayo brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén i de fan, brab nirayén dob de kuyugén inok saaré ro dob de étéw. Atin loo so bé niy rénigo nuwe bé ruwowe timan sédo. 42Atin i kéluhanay de étéw, téménantu ro mama taman ménbésor ro. 43Tidéw béno, ténimu i de kuyug Jesus i de sama i de fan brab sédo brab ménféno i foloe bra ruwo timan biton. 44I kédooy de ménama, limo ro ngibu do lagéy saliyu na bé de libun brab de nga.

Ménagéw i Jesuse dob rotor i dogote

45Tidéw béno, fénda Jesusey de kuyugén dob awange atin fénétahén bero mangéy fingé difar bé dogote dob ingéde Betsaida, bé lala ne émféule bé de étéw ménlimud. 46Atin amun ménggétawén dob berowe, ménangéy i Jesuse dob sébaane burur inok démasal. 47Atin amun sémingkufén, i awange diyoén dob kérara i dogote. Atin i Jesuse ségétéwén saén dob fantade. 48Atin énggito no kérégénan i de kuyugén mémurah bé awang ruwe, non gérumfaka roy réfuruhe. Mélaw amun lingkuwogén mangéy fuweh, ménangéy i Jesuse dob berowe magéw dob rotor i dogote. Géfédéw damén gélamfasa no bero, 49éndob énggito ro magéw dob rotor i wayége. Atin maro ké ménayam. Mélaw ménkes ro. 50Non kéluhana ro ménggilak amun énggito ro.

Endob sonom béno, i Jesuse ménbéréh dob berowe mano, “Kagom mégilak! Begén. Fétana gom i de fédéw gom.” 51Tidéw béno, ménda dob awang ruwe. Atin téménrén i réfuruhe. Atin toow fo ménggaif i de kuyugén, 52non fiyon fo ké énggito roy mékégaife rénigo Jesuse dob de amaén, énda gésobuto ro de non métégas i de atur ro.

53Atin amun énggéifar ro, déménunggu ro dob ingéde Genesaret, atin ménamfil ro fédoror. 54Atin amun téménéfad ron dob awange, sonom béno énggiloloy de étéw bati diyo i Jesuse. 55Mélaw ménagayas ro léméntu dob séngae ingéd diyo inok fégétiga ro dob de étéw. Tidéw béno, nuwit roy de déméruun ténanggung ro mangéy dob énggélingoo ruwe gono Jesuse. 56Atin dob séngae nayo no, fiyon fo ké kloh ingéd taloo no dakél, nuwit roy de déméruun dob de fadiyan, atin nongot ro dob Beeney kuwahé ro saén i férung-fung i kégal ne. Atin i séngae gékuwah de adi-adi.