Formulario de búsqueda

Markos 5

Dénédél Jesusey de saitan

1Atin méntaus ro taman énggégumah ro dob difar i dogote, dob ingéde Gerasa. 2Amun téménéfad i Jesuse, bénalak i étéwe rénahukoy saitane. Tidéw dob de takub do lébéng, 3non bati diyo. Brab éndaén fo méikétén, fiyon fo ké sangkali. 4Non médoonén gule nikét bé sangkaliey de sékéyén brab de kémérén. Endob i de sangkali sékétusé no, brab de futow fénggéfatung bé de sékéyén séfindasé no. Atin énda nay ségétéw étéw émbagér ménggéfifit de. 5Fuweh na kélungonon i kéagéw ne dob de duwaléy lébéng brab dob de tuduk. Diyo mékes brab falié noy lowoh ne bé de batéw.

6Atin amun énggito noy Jesuse dob mérayue, léménéntu mangéy fégédét brab ménlingkuwéd dob adafa nuwe. 7-8Atin i Jesuse sénuguén i saitane mano, “Saitan, sut go tidéw dob beena nan!”

Tidéw béno, ménkes métanug i étéwe rénahukoy saitane ni. Ménbéréh i saitane mano, “Jesus, Nga i toowe fo gérotor Tulus, ati kérigo muwe begén? Ongoté ku Beem, fasad go dob Tuluse bé kago fédawéton begén.”

9Atin fénénginsaa Jesuse mano, “Ati dawét me?”

Atin séménumbul mano, “Laksaén i dawét guwe non bé médoo gey do saitan dob ni étéw.” 10Atin féntausén i kéfégédaw-gédaw ne dob Jesuse bé békén damén dédélé Jesuse bero mangéy dob mérayue.

11Enda mérayuén dob no gonon, diyo i médoowe do babuy témabtab dob méngulandige. 12Atin nongot i de saitan dob Jesuse maro, “féangéyén gey dob do babuy diyo, brab fédayaém begey mahur dob berowe.” 13Atin ténungkas Jesuse bero. Mélaw i de saitan ménsut ro dob étéwe ni brab ménahur ro dob de babuy ni. Wén i ruwo ngibu kédooy de ni babuy, brab kéluhana ro ménraréy ro ménangéy dob fingase brab ménantéfor ro mangéy dob dogote, atin ménléné ro.

14I de étéw témalima bé de babuy ni, amun énggito roy ni ménrigo, ménségéta ro brab nuret roy ni dob ingéde brab dob de ségiyo gonon géliwét. Atin ménangéy diyo i de étéw inok susiné roy ni ménrigo. 15Ménfégédét ro dob Jesuse brab énggito roy étéwe ni bé gétaho rénahukoy de médoo do saitan. Ménsar diyo, kéménégal brab métintunén i kéfégitung ne. Atin kéluhana ro mégilak ro de. 16Nuret i kéluhanay de énggégito de ké ati ménrigowe dob étéwe ni bé gétaho sénaitanan brab ati ménrigowe dob de babuy.

17Mélaw i de étéw nongot roy Jesuse tékédan dob ingéd ruwe ni.

18I lala Jesuse ménda dob awange, i lagéyo no ténkédanay de saitan nongotén dob Jesuse mano, “Modoru Beem.”

19Endob énda ténungkas Jesuse de. Yamula ménbéréh mano, “Ule go brab uretém dob de samungém i kéluhanay fiyowe rénigoy Kadnane Tulus dob beeme brab kégédaw ne beem.”

20Mélaw ménagéw brab ménsugud-sugud dob gonone diyo féndawét “Do Folo Ingéd”, brab nuretén i kéluhanay rénigo Jesuse dob beene. Atin i kéluhanay de étéw énggégélingo de, ménggaif ro de.

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw libun

21Tidéw béno, ménséfule i Jesuse mifar dob dogote. Amun énggumah dob difare, diyo dob fédoror i dogote ménlimud i médoowe étéw géliwét de. 22Atin énggumah i ségétéwe étéw féndawét Jairo, ségétéw odoron dob lawie féngadafan kay de Judio. Amun énggito noy Jesuse, ménfégédét dob Beene brab méntéléngkéb dob adafa nuwe. 23Atin toow fo nongotén dob Jesuse mano, “I klohe kénogo ku toow fo kétimalan déméruun. Enggonén angéyém gamak inok adi-adi brab inok énda méléhuén.”

24Mélaw ménodor i Jesuse de. Atin ménodor i médoowe étéw brab mésérasék ro lémiwét bé Jesuse.

25Diyo soy ségétéwe libun kéfasangan non foloén bra ruwo gébélintuwa i kéranas i adat ne. 26Brab ménétéyén i kurta ne fénggébayadén bé de doktor, éndob énda foy ségétéw géuwa de. Yamula minut gétimal i déruu nuwe. 27Enggélingoo noy de uret fantag bé Jesuse, mélaw ménfuray so bé de médoo ni do étéw ménlimud inok gékuwaha noy kégal Jesuse. 28Non fénggitungén mano, “Amuk gékuwaha ku saén i kégal ne, adi-adiwu.”

29Mélaw kénuwahén i kégal Jesuse. Sonom béno, téménrén i kéranas i adat ne, atin énggétérédama no ménadi-adi bé déruu nuwe. 30Endob bé béno so, énggétiga Jesuse bé ménsut i barakat ne tidéw dob Beene. Mélaw méntékélid brab ménénginsa dob de ménlimud do étéw mano, “Ati kéménuwahe bé kégal guwe?”

31Atin séménumbul i de kuyugén maro, “Gito moy médoowe ni étéw géliwét Beem brab séndantélo ro Beem. Sedek fénginsaé moy ati kéménuwahe Beem?”

32Endob i Jesuse féntausén i kéiling-iling ne téméngténg ké atiy kéménuwahe de. 33Tidéw béno, i libune ni énggétiga no atiy ménrigowe dob beene. Mélaw ménfégédét lémukub bé kégilak ne, atin méntéléngkéb dob adafa Jesuse. Brab bénréhén i kéluhanay toowe. 34Tidéw béno, bénréh Jesuse de mano, “Di, i kéféngintoow mey funa muwe ménadi-adi. Taus go ule brab kagonén émbuku. Endaén déméruun go bé ni déruun.”

35Amun béréhé Jesusey ni, énggumah i de étéw tidéw dob lawi Jairowe. Ménbéréh ro dob Jairowe maro, “Déménigurén i nga me. Endaén kailanga mo féangéyé mo diyo i Maistérowa nan.”

36Endob i Jesuse, énda ténula noy kébéréh ruwe ni, yamula bénréhén dob Jairowe mano, “Kago mégilak. Féginugut go saén.” 37Atin i Jesuse, énda i ségétéw fénodorén saliyu bé ro Pedrowe, Santiagowe, brab Juane dumo Santiagowe sétiman idéng. 38Amun énggumah ro dob lawi i odorono no, énggito Jesusey ménribuke, atin énggélingoo noy de ni médoo étéw toow fo selekén non kémérew ro brab rémuung ro. 39Tidéw béno, ménahur i Jesuse brab bénréhén mano, “Sedek ménribuk gom brab selekén gom kémérew? Non i ngae ni énda ménléhuén, éndob ménfidong saén.”

40Mélaw sénbayat roy Jesuse. Tidéw béno fénsutén bero kéluhanan, atin nuwitén i abay i ngae ni brab idéng ne brab de téléw gétéw kuyugén ménodor de, atin ménahur ro mangéy dob sibéye gonoy ngae ni méniro. 41Tidéw béno, génamak Jesusey kémér ne brab ménbéréh mano, “Talita kumi.” (I atag ne “Di, tek go!”)

42Sonom béno, méntek i ngae ni atin ménagéw. Folo bra ruwo gébélintuwa i idad ne. Toow ro fo ménggaif bé ni rénigo Jesuse. 43Endob i Jesuse fénégétén i kébérého nuwe bero bé békén ureté ro dob ségiyowey ni ménrigo. Atin sénuguén bero émféama bé ni nga.