Formulario de búsqueda

Markos 11:6

6Atin séménumbul ro loo bé kébéréh Jesuse de bero. Mélaw fénagéw i de étéw bero muwit bé natiwe ni kuda.