Formulario de búsqueda

Lukas 13

1Bé béno so, i médoowe do étéw bénréh ro dob Jesusey fantage bé de étéw tidéw Galilea. Fénféléhu i Datue Pilato bero bé lala ruwe témulak dob Tuluse. 2Séménumbul i Jesuse mano, “Amun i do no étéw tidéw Galilea fénléhu loo bé no, makom ké toow ro na fo wén i sala ro bé de dumo ro bati dob Galilea, brab been i funa ruwe ménléhu. 3Béréhé ku begom, békén. Endob saliyu ké gésénule gom témagak bé tetee adat gom, méléhu gom so ségiléw bé berowe. 4Atin fantag bé de folo bra waléw ménléhu dob Siloe bé kétuwongoy tambalae bero, makom ké mas na wén i sala ro bé de dumo ro bati dob Jerusalem? 5Béréhé ku begom, békén. Endob saliyu ké gésénule gom témagak bé tetee adat gom, méléhu gom so ségiléw bero.”

6Atin bénréh Jesuse beroy ni binuwaya mano, “Wén i ségétéwe étéw, wén i safadén. Nohokén i sébaane kayéw méama i onok ne. Nangéyén ténéngténg ké wén i onokén, éndob énda i énggito no de. 7Tidéw béno, bénréhén dob étéwe témalima bé safad ne ni mano, ‘Bé rugay i téléwe gébélintuwa démoyunu séfule séméléd ké wén i onok i ni kayéw, éndob énda foy énggito gu de. Mélaw tuwongém, non ransiné no saén usarén i ni fantad.’ 8Endob séménumbul i étéwe ni témalima de mano, ‘Fédayaén na bé rugay i ségébélintuwae atin kaluto ku géliwét de. Brab rigono ku abuno funa no bobo. 9Buluk bé sébaano bélintuwa gégumah mégonok, fiyo. Buluk énda, been nay no tuwongén.’ ”

Nuwa Jesusey libune

10Wén i no gai kéféngadaf i de Judio, sani gaiwe kétérén. Dob no gai, téménoro i Jesuse dob sébaane lawi féngadafa ro. 11Wén i ségétéwe libun diyo békutén non féndéruuy saitane. Been i funa nuwe ménfoloén bra waléw gébélintuwa énda géfééntangén témindég fiyon kloh. 12Amun énggito Jesuse, sénbérého no métanug mano, “Adi-adi gon!” 13Brab nahay Jesusey de kémérén dob libune ni, brab bé béno so énggétindég mééntang. Atin dénayéw i libune niy Tuluse.

14Endob i uléwe bé no lawi féngadafan toow fo ménkérit non fén-adi-adi Jesusey ni libun bé gaiwe kétérén. Mélaw ménbéréh i ni lagéy dob de étéw mano, “Wén i ném gétérésangan bé ségéfadiyane gémalbék tom, mélaw ay gom dini féuwa bé ni ném gétérésangan. Endob kagom mangéy dini féuwa bé gaiwe kétérén.”

15Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Enda toow gom munur dob Tuluse, ubo-ubo say kéféngintoow gome. Buluk i safi gome taloo noy kuda gome térumén, ukohé kom so dob nikéto kome de brab angéyé kom féinémén fiyon fo ké gai kétérén. 16I libune ni ségétéw dumo tom Judio non séfu Abraham so, brab féndéruuy saitane foloén bra waléw gébélintuwa. Fatut uwaén fiyon fo ké gai kétérén.” 17I de étéw diyo énda ménuyot ro bé Jesuse, ménmala ro bé kébéréh ne. Endob i de dumo de, toow ro fo méoror non bé kéluhanay de mékégaif rénigo Jesuse.

18Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Ati ségiléwoy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén? Ati fégiringo kuwe de? 19Ségiléw na bé toowe fo kloh béne, éndot i étéwe brab nohokén. Atin téménunoh brab méruk taman ménwaléy dakél kayéw. Brab salagay de kloh manok i de fongo no.”

20Tidéw béno, ménbéréh man i Jesuse mano, “Ati fégiringo kuwe bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén? 21Ségiléw bé fégéfééruke fan éndot i libune brab sénlawékén bé téléwe géasad bé arinahe taman ménruk i kéluhanane brab ménwaléy médoo.”

I mérate béngawan

22Atin amun ménagéw i Jesuse mangéy Jerusalem, ménawét dob de ségiyo-giyo do ingéd brab téménoro diyo. 23Atin wén i ségétéwe étéw ménénginsaan de mano, “Kadnan, kloh saén i de étéw fukaséy Tuluse?”

Séménumbul i Jesuse manó, 24“Rigo moy tamay gagané muwe mahur bé mérate béngawan mangéy dob lawayo, non béréhé ku beem, médoo do étéw i témélamawe mahur, éndob énda gagané ro de. 25Non i gefee de témindég brab fintué noy béngawane. Atin amuk diyo gom dob liyuwe, témuktuk gom, fégédaw-gédaw émbéréh makom, ‘Kadnan, ungkaém i fintue ni inok géahur gey.’ Endob sémumbul mano, ‘Enda gélolo gu begom. Brab énda gétiga kuy tidéwo kome de.’ 26Tidéw béno, émbéréh gom makom, ‘Ménama gey brab méniném gey sétifon Beem. Brab téménoro go dob de ingéd gey.’ 27Atin sémumbul mano, ‘Enda gélolo gu begom. Brab énda gétiga kuy tidéwo kome de. Begom i de démoyun rémigo tete. Férayu gom Begén.’ 28Atin i begome moso kémérew gom brab kémigét i de kifé kom buluk gito gom i katufua kome Abraham brab Isake, brab Jakobe, brab i kéluhanay sénarigoy Tuluse muret diyo ron dob lawayo. Endob i begome énda géahur gom diyo. 29Wén soy de médoo étéw békén Judio tidéw déligdigan, sébangan, tégénon, brab élédon, diyo ro géésar mama beroy Tuluse ké féguléwo no bero. 30Atin bé béno, i de énggétah béni waléy ro moso do géfuray. Brab i de énggéfuray béni waléy ro moso géétah.”

31Bé béno so, i de dumo Fariseo bénréh ro dob Jesuse maro, “Tagakém i ni gonon brab angéy go dob ségiyowe gonon non méuyot i Datue Herod méméléhu Beem.”

32Endob séménumbul i Jesuse mano, “Agéw gom brab béréh gom bé Herode mégakar étéw, fétausé kuy kéféféraréy guwe bé de saitan brab kéuwa guwe bé de étéw béleewe ni brab démo. Atin dob gétéléwo nuwe gai, géfégilido kuy galbék guwe dini. 33Endob i Begéne kailangan tausu béleewe brab démo brab dob téléwe. Non i toowe, énda i sénarigoy Tuluse muret bé de kébéréhén féléhuén saliyu dob Jerusalem.”

34Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse fantag bé adat i de étéw dob Jerusalem mano, “Do étéw dob Jerusalem, tete i fédéw guwe fantag bé begome non fénléhu gom i de sénarigoy Tuluse muret brab nibéro kom batéw i de sénugu dob begome taman ménléhu ro. Firoy gule i kétaya kuwe témimu begom loo bé kétimu i méritone manok télikub-kubo noy de fiyakén bé de fafakén? Endob ménika gom de. 35I lawi gome métagak moso. Endaén gito mo Begén taman bé gaiwe gégumah ké béréhé mo moso, ‘Féfiyonéy Tuluse damén i gégumahe tidéw dob Kadnane.’ ”