Formulario de búsqueda

Lukas 1:15

15Non waléy moso gérotor dob adafay Tuluse brab énda minémén éntingayén arak mékéolon. Atin énda séna ménfégéngaén, i Rémogor i Tulusey mémanduone de.