Formulario de búsqueda

Juan 10:7

7Mélaw i Jesuse ménbéréh man mano, “Béréhé ku begom i toowe, Begéney maake béngawan ahuroy de bili-bili.