Formulario de búsqueda

Mak 9:22

22Are bi meni mai betaise sero nu dawi oura o niaora duwitinowia awa. Ata ni yaya awa kora wai ine te wamunoya, awa ni nakare emo zo wero nakare soremu.”