Formulario de búsqueda

Luka 10:15

15Ota nikare Kapaneam ema, ema bama meni zazo nisokare de ike namunorita? Tepo awa. Nukare zazo nisokare puro osamunora.”