Formulario de búsqueda

Yohane 2:11

11Yesu nu Kena nate Galilaya zebura ana tani putoure nuso gita zaawero tani awa wenua awa. Ago wero nu putou nuso kereninu bua mai nuso meni tani putoure awa giro nu tuma diwa awa.