Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: Lucas 5:10

 • LUCAS 5:10 (CTU)

  10Che' ja'el, tsa' cajiyob ti bʌq'uen Jacobo yic'ot Juan, i yalobilob Zebedeo, i pi'ʌlobʌch Simón ti e'tel. Jesús tsi' sube Simón: Mach a cha'len bʌq'uen. Wʌle, mux a wochel ti xchuc winicob, che'en.

 • San Lucas 5:10 (RVC)

  10También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres.»

 • SAN LUCAS 5:10 (MILNT)

  10Te tnàhá té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá cue déhe té Zebèdeú ío ní cuñúhu‑güedé, te dɨu‑ni cue tée cùndɨhɨ té Xǐmú‑áⁿ cúú‑güedě tnàhá‑güedé. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Xǐmú: —Vá yùhú‑n, chi není vitna quɨ́hɨ́ⁿ‑n dàcaháⁿ‑n ñǎyiu cuèndá tuha ñàhá‑yu xii‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

 • S. Lucas 5:10 (RVR1960)

  10y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.

 • Lucas 5:10 (VBL)

  10Santiago y Juan, quienes eran hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, sentían lo mismo. “No tengas miedo,” le dijo Jesús a Simón. “¡Desde ahora pescarás personas!”