Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: Lucas 4:18-19

 • LUCAS 4:18-19 (CTU)

  18“An i yEspíritu lac Yum tic pusic'al. Tsi' yajcayon cha'an mic subeñob jini wen t'an p'umpuño' bʌ. Tsi' chocoyon tilel cha'an mic lajmesʌbeñob i ch'ijiyemlel jini ch'ijiyemo' bʌ, cha'an mic subeñob loq'uel jini ñup'ulo' bʌ, cha'an mij c'oq'uesʌbeñob i wut jini xpots'ob, cha'an mi cʌc' ti colel jini tic'lʌbilo' bʌ. 19Tsi' chocoyon tilel cha'an mic sub jiñʌch i jabilel i yutslel i pusic'al lac Yum”. Che'ʌch tsi' pejcʌbeyob i Ts'ijbujel Dios jini Jesús.

 • San Lucas 4:18-19 (RVC)

  18«El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos 19y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.»

 • SAN LUCAS 4:18-19 (MILNT)

  18Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑xi xii‑í, chi ní cachí‑gá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá sá cúú‑xí ñǎyiu ndàhú, ñáyiu vátá cúndèdóho tnàhí‑gá. Te véxi‑í cuèndá vá ndɨ̀hú‑gá iní ñáyiu ñá túú ndècu váha iní‑xi, te cue ñáyiu sa nèhe váha ñaha‑nǎ yucu ñǎvǎha dàcácu nihnu‑í‑yu. Te cue ñáyiu cuàá nacaáⁿ‑í núǔ‑yu, te ñáyiu ndòho dandoho ñaha tnaha ñáyiu‑xi taunihnu‑í‑yu. 19Te cúñaha‑ǐ xii ñáyiu sá sàá nduu càda Yá Ndiǒxí ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú dácuàha‑gá.

 • S. Lucas 4:18-19 (RVR1960)

  18El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19A predicar el año agradable del Señor.

 • Lucas 4:18-19 (VBL)

  18“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia al menesteroso. Me ha enviado para proclamar que los prisioneros serán puestos en libertad, los ciegos verán, los oprimidos serán liberados, 19y para proclamar el tiempo del favor del Señor.”