Formulario de búsqueda

SU BÚSQUEDA: Juan 6:68

 • JUAN 6:68 (CTU)

  68Simón Pedro tsi' jac'ʌ: C Yum, ¿am ba yambʌ mu' bʌ mejlel i coltañon lojon? Ma'anic. Come jatet jach ma' sub jini t'an cha'an mic taj lojon j cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel.

 • San Juan 6:68 (RVC)

  68Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

 • SAN JUAN 6:68 (MILNT)

  68Te ní xáhaⁿ tě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé: —Mèstrú, ñá túú‑gǎ ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́, chi nchúhú náhá‑ndɨ̌ sá tnǔhu mee‑n cùu‑xi sá vǎha candeca‑xi iní‑ndɨ́ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

 • S.Juan 6:68 (RVR1960)

  68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

 • Juan 6:68 (VBL)

  68Simón Pedro respondió, “Señor, ¿a quién seguiremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna.