Formulario de búsqueda

Matiu 26:37

37Ma Yesu ita nae na Pita ma Zebedi natunatuna Jemes da Jon irutinisi da yavata inae. Ma damina iviiya da nuwanuwana kamonai ivisivisi ma nuwapoya ikiivunui.