Formulario de búsqueda

پیدایش 7

فصل هفتم

طوفان

1خداوند به نوح فرمود: «تو با تمام اهل خانه ات به کشتی داخل شو، زیرا در این زمان فقط تو در حضور من پرهیزگار هستی. 2از تمام چهارپایان حلال از هر کدام هفت نر و هفت ماده و از چهارپایان حرام از هرکدام یک نر و یک ماده 3و از پرندگان آسمان نیز از هرکدام هفت نر و هفت ماده با خود بردار، تا از هرکدام نسلی در روی زمین باقی بماند، 4زیرا من هفت روز بعد، برای مدت چهل شبانه روز باران می بارانم و هر جانداری را که آفریده ام از روی زمین نابود می کنم.» 5نوح هر چه خداوند به او فرموده بود انجام داد.

6وقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود. 7او با زن، پسرها و عروس هایش به داخل کشتی رفتند تا از طوفان رهایی یابند. 8همانطوری که خداوند به نوح هدایت داده بود، از تمام چهارپایان حلال و حرام و خزندگان جفت جفت نر و ماده 9با نوح به داخل کشتی رفتند. 10پس از هفت روز آب روی زمین را فرا گرفت.

11در ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفدهمِ ماه دوم، تمام چشمه های عظیم در زیر زمین باز شد و همۀ روزنه های آسمان باز شدند 12و مدت چهل شبانه روز باران می بارید. 13در همان روز، همانطور که خدا فرموده بود، نوح و پسرانش سام، حام و یافت و همسر نوح و عروس هایش و 14انواع حیوانات، یعنی چهارپایان و خزندگان و مرغان و همۀ پرندگان، 15‏-16دو به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند و خداوند دروازۀ کشتی را پشت سر آن ها بست.

17مدت چهل روز باران مانند سیل بر زمین می بارید و آب زیادتر می شد بطوری که کشتی از زمین بلند شد. 18آب به قدری زیاد شد که کشتی بر روی آب به حرکت آمد. 19آب از روی زمین بالا می آمد و آنقدر بلند شد تا اینکه آب تمام کوههای بلند را پوشانید 20و به اندازۀ هفت متر از کوهها بالا تر رفت و همه چیز را پوشانید. 21هر زنده جانی که در روی زمین حرکت می کرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و خزندگان و تمام مردم، همه مُردند. 22هر جانداری که در روی زمین بود مُرد. 23خدا هر موجودی را که در روی زمین بود یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان، همه را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در کشتی با او بود باقی ماند. 24آب یکصد و پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود.

Today's Dari Version

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

More Info | Version Index