Formulario de búsqueda

โรม 16:27

27โดย​พระเยซู​คริสต์ ขอ​เกียรติ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ผู้​มี​ปั๋ญญา​ใน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แต่​องค์​เดียว อาเมน