Formulario de búsqueda

2 โครินธ์ 6

1ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เยียะ​ก๋าน​ฮ่วม​กับ​พระเจ้า เฮา​จึง​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน บ่ดี​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ได้ฮับ​มา​นั้น​เสีย​ประโยชน์​ไป​บ่ดายๆ 2ย้อน​ว่า​พระองค์​อู้​ว่า

“ใน​เวลา​ตี้​เหมาะสม เฮา​ได้​ฟัง​เสียง​ของ​เจ้า

ใน​วัน​แห่ง​ความ​รอด เฮา​ได้​จ้วย​เจ้า​หื้อ​รอด”

ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ บ่าเดี่ยว​นี้​เถิง​เวลา​ตี้​เหมาะสม​นั้น​แล้ว กับ​เถิง​วัน​แห่ง​ความ​รอด​นั้น​แล้ว​ตวย 3เฮา​บ่ใค่​หื้อ​ใผ​มา​จับ​ผิด​ใน​ก๋าน​งาน​ของ​เฮา จาอั้น​เฮา​เลย​ฮิ​ตี้​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​มี​ปั๋ญหา​กับ​ใผ 4แต่​ใน​กู้​อย่าง​ตี้​เฮา​เยียะ เฮา​ฮิ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​หัน​ว่า​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า โดย​สู้​อดทน​ขนาด​หนัก​ใน​ความ​ตุ๊กยาก ความ​เดือดฮ้อน กับ​ความ​ยาก​ลำบาก 5เฮา​ถูก​เฆี่ยน​ถูก​ตี๋ ถูก​ยับ​เอา​ไป​ขัง​คอก ปะ​กับ​เหตุก๋ารณ์​วุ่นวะ​วุ่นวาย ฮำ​เยียะ​ก๋าน​อย่าง​หนัก อด​หลับ​อด​นอน ตึง​ข้าว​ก็​บ่มี​กิ๋น 6เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​โดย​มี​ใจ๋​ตี้​บริสุทธิ์ มี​ความ​ฮู้ มี​ความ​อดทน มี​ความ​กรุณา มี​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​ตวย กับ​มี​ความ​ฮัก​ตี้​จริงใจ๋ 7เฮา​อู้​ความ​จริง กับ​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เฮา​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​เป๋น​อาวุธ​ใน​มือ​ซ้าย​ตึง​มือ​ขวา 8ตึง​ใน​ต๋อน​ตี้​มี​คน​หื้อ​เกียรติ กับ​บ่หื้อ​เกียรติ ตึง​ต๋อน​ตี้​มี​คน​ดู​ถูก​ดู​แควน กับ​ยกยอ ตึง​ต๋อน​ตี้​มี​คน​หา​ว่า​จุล่าย แต่​เฮา​อู้​ความ​จริง 9มี​คน​ฮู้จัก​กั๋น​ใคว่ เขา​ก็​หา​ว่า​บ่มี​ใผ​ฮู้จัก เขา​หา​ว่า​ใก้​จะ​ต๋าย แต่​ผ่อ​ลอ​เฮา​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ เฮา​ถูก​ลงโต้ษ​แต่​ก็​ยัง​บ่ต๋าย 10เฮา​มี​ความ​ตุ๊ก แต่​เฮา​ยัง​ยินดี​อยู่​ตลอด เฮา​เป๋น​คน​ตุ๊ก แต่​ยัง​เยียะ​หื้อ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ร่ำรวย เฮา​บ่มี​อะหยัง​เลย แต่​ก็​ยัง​เป๋น​เจ้า​ของ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง

11ปี้น้อง​จาว​โครินธ์​เหย เฮา​อู้​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ซื่อๆ เน่อ กับ​เปิด​ใจ๋​หื้อ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​ตี้ 12เฮา​บ่ใจ้​คน​ตี้​ปิด​ใจ๋​ใส่​หมู่​ต้าน​เน่อ หมู่​ต้าน​นั้น​เนาะ​ตี้​ปิดใจ๋​ใส่​เฮา 13ขอ​หมู่​ต้าน​เยียะ​กับ​เฮา​เหมือน​ตี้​เฮา​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​พ่อง​เต๊อะ ขอ​เปิดใจ๋​ของ​ต้าน​หื้อ​กว้าง นี่​ข้าพเจ้า​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​เหมือน​ลูก​เหมือน​หลาน​เน่อ

เตื๋อน​เรื่อง​ความ​สัมพันธ์​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ

14ต้าน​ห้าม​มี​ความ​สัมพันธ์​ตี้​บ่เหมาะสม​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​เน่อ ย้อน​ว่า​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใน​สายต๋า​พระเจ้า​กับ​คน​บ่ดี​จะ​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​ได้​จาใด ก็​เหมือน​กับ​ความ​เป่งแจ้ง​จะ​อยู่​กับ​ความ​มืด​ได้​จาใด 15พระคริสต์​กับ​ซาต๋าน​จะ​ไป​ตวย​กั๋น​ได้​จาใด กาว่า​คน​ตี้​เจื้อ​จะ​มี​อะหยัง​ฮ่วม​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ได้​กา 16กาว่า​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​ฮูป​เคารพ​ตั้ง​อยู่​ตวย​ได้​จาใด ย้อน​เฮา​เป๋น​เหมือน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ อย่าง​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ไว้​ว่า

“เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา กับ​จะ​เตียว​อยู่​กับ​หมู่​เขา

เฮา​จะ​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา

กับ​เขา​ก็​จะ​เป๋น​คน​ของ​เฮา” 17องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า

“จาอั้น หมู่​เจ้า​จง​แยก​ออก​มา​จาก​หมู่​เขา

กับ​ห้าม​ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​มลทิน​ย้อน​บาป

แล้ว​เฮา​จะ​ยอมฮับ​หมู่​เจ้า”

18องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด​อู้​ว่า

“เฮา​จะ​เป๋น​ป้อ​ของ​หมู่​เจ้า

หมู่​เจ้า​ก็​จะ​เป๋น​ลูกบ่าว​กับ​ลูกสาว​ของ​เฮา”