Formulario de búsqueda

Matiu 14

La pileho te Ioanes la tahalo la vuluhi

(Mark 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Te la imamalale, e Herod, eia la mulugaluga te la gale e Galilea, eia lolo la rere la igogolu te Iesus, 2eia lolo la rerele Iesus mai ele, eia karutu, eia veia giteu la bilalaha tetala mago “Ale soioge e Ioanes la tahalo la vuluhi, eiala mahuli rivuti, eala eia igoti la igogolu ale vagari eia isapolo sesele mai ele, ia?” 3Eia veia giteu la bilalaha tetala mai ele, la vuhula eia taga, la vuhula pala eia vagoilo e Ioanes te la luma la kilisi, me mulimuli ovola eia bili taroa, eala eia lolo la rerele Iesus, eia veia e Ioanes moli ele mahuli rivuti lou, eia taga pepeho. Eala moli la vuhu la iruru te Herod ale eia igotiale Ioanes, eia maie: Pala e Herod eia ovo e tarila e Pilip, eia puli e rutula la isala e Herodias. 4Me oio vola e Ioanes eia kahare bibibiale Herod mago “Eia kama taritigi veia eme ovo e tarimu, eme puli lou e rutula, la iruru aleie eia tikumu sesele, eme poloti la merera te Moses oio te la iruru taumele.” 5Tiele e Herod masaga pepehoa veia ge bili e Ioanes, eala moli eia taga la valalua me hatavivile, la vuhula egite gabu tikumu e Ioanes veia eia la bilalaha te La Tahalo Uru isasa.

6Goma, te la haro isasa egiteu la valalua isahari pou vikapopo me Herod, egite igo la ilali la piligo tetala ale virovi la logo ale e tilala taposea oio vola. Te la haro alele e latule Herodias la sobe, eia tilia te la lagu giteu, e Herod hiloa, eia isu pepehoa. 7Eia goio toi la merera ale tikumu soio tetala veia la golugolu tomi ale mave mave eia ge kakea oio tetala, eia ge abi seseleala. 8Goio la tavile bisi ele tahi matagaga e tilala te la merera te Herod ele, e tilala karasukua veia eia ge kaka la gamale Ioanes. Tio eia goilo rivu lou te Herod, eia veiala mago “Gageie eme ge abi moliagu la gamale Ioanes, eme ge taua te la tia, eme ge abiagu.” 9Tio e Herod loloa mai ele, la ilola ruru, la vuhula eia gabutala la merera tetala ale eia toi seseletia soata, eia mahela legiteu la valalua tomi ale egite pou vikapopo te la ilali, eia kama koramulia ge putu lulu lou la tiloiloi te la sobele. 10Tio e Herod goio baha egiteu la bilalaha tetala, egite goio te la luma la kilisi, egite vali utu la lohole Ioanes, 11egite goio abia la gamalale, taua te la tia, vaharia soio te la sobele, eia goio hugua, eia vaharia soio te tilala. 12Mulimuli egite la valalua la vimari te Ioanes goio bole taroa la maule Ioanes soio te la liba, egite goio ulaia, egite ulai kaluvua, egite goio beu rivua soio, egite goio veiale Iesus.

E Iesus vaali egiteu la valalua salatu savulu lima

(Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Ioanes 6:1-14)

13E Iesus loloti la rerele Ioanes mai ele veia e Herod bilitia, eia goio sae la uaga, eia tuga goio te la tasi ale tabou, la valalua ouka oio vola. Eala moli la valalua me hatavivile te la maututula te la gale ale, egite hilo la tuluga tetala mai ele, egite goio tilimulia soio, egite visale moli la parava veia ge poga tavua oio te la gale la magolilo loio. 14E Iesus goio poru, eia hilo egiteu mapaiti pou taitalia, eia gogo pepeho egiteu, eia goio vimahuli egiteu la ilalea tegiteu.

15Tio, la paga goio maulavi, egite la valalua la vimari tetala goio tetala, egite veiala mago “Ale la baa bulalahu moli, la paga tai maulaviti, taritigi eme ge baha taro egiteu, egite ge tuga soio te la maututula, egite ge lotoa giteu bakisi la ilali.

16Eala moli e Iesus goio veia giteu mago “Egiteu ge tuga ge igo lava e? Amuto ge abia giteu la ilali.”

17Eala moli egite koli la merera tetala mago “Amite la ilali kama usu, la bret ilima moli, la ia ilua moli oioe.”

18Goma, e Iesus goio veia giteu mago “Amuto abiagu somai la bret ilimale, la ia tai iluale.” 19Tio eia goio veia giteu la valalua me hatavivile veia egite ge pou otalo, eia goio abi la bret ilimao, la ia ilua, eia goio taga soata la mori, eia vei tataho La Tahalo Uru te la ilali ale, eia goio tovia la bret ilimale, eia goio abia giteu la valalua la vimari tetala, egite goio vitabari la valalua me hatavivile ovola. 20Egiteu tomi ele ali maru, egite ali kaluvu, egite goio tau vikapopo la makarakara giteu ale egite ali piligia, egite tovoa te la kelakela makapilapila savulusa gete lua, eia volu sesele. 21Eala moli la giligi giteu la valalua ale e Iesus vaali egiteu, la giligi giteu mai salatu savulu lima, eala moli egiteu e hatavivile me egite gulikiliki mapaiti tai oio.

E Iesus tatuga loata te la kulikuli la mago

(Mark 6:45-52; Ioanes 6:15-21)

22Goma, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala veia egite ge sae la uaga, egite ge mamuga soio la gale la magolilo loio, veia eia ge pou muga, eia ge baha taro egiteu la valalua me hatavivile. 23Tio egite goio tuga, e Iesus goio baha taro la valalua me hatavivile, egite tugatio, e Iesus goio tuga soata te la popoiti veia eia ge pou muga oata ovola, ge kaka. La paga mata roroviti, e Iesus sekela oio popou, 24eala moli la valalua la vimari tetala egite olau seseleti la tia la mago, la gasi uru pigi robo la uaga, la vuhula la lolovi uru sesele tali lolagu.

25Goma, eia hagagaviti la paga ge utupola, e Iesus sibitala tavu egiteu, eia tuga moli oata te la kulikuli la mago. 26Goio la valalua la vimari tetala egite hilo e Iesus eia tatuga mai ele, egite taga pepeho, egite vei mago “A ge, la hitu isale!” Tiele egite hiloa mai ele, egite kakuraha gegeru.

27Eala moli e Iesus goio vikara pala soio tegiteu mago “Amuto ge vagari, ale eau molie, amuto umala ge taga.”

28Goma, e Pita loloa eia vikara mai ele, eia goio veiala soio mago “Tahalo Uru, mai eme e Iesus sesele, eme ge veiagu veia eau tai ge tuga oata te la kulikuli la mago, ge goio taumele.”

29Goma, e Iesus veiala mago “Gomai.”

30Tio, e Pita goio purusu sotalo la mago, eia soko la tuluga soio te Iesus. Eala moli eia goio hiloa veia la lolovi vagari pepeho, eia ga tilomulomuti, eia goio tali tavu e Iesus mago “Tahalo Uru, eme ge vimahuliaue!”

31Tio, oio moli ovola e Iesus goio lapu rivu loua soata, eia veiala mago “Eme la tautaulailo kama uru, ilava eme kama gabu tikumu la vagagarila taku veia eau ge sau tolame, ia?”

32Goio, egira goio sae soata la uaga, la lolovi goio taboutio. 33Goio egite la valalua la vimari te Iesus tomi ele egite goio lotu tavua, egite veiala mago “Eme e Latu La Tahalo Uru sesele!”

E Iesus vimahuli egiteu la ilea usu oio e Genesaret

(Mark 6:53-56)

34Goma, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite vore utu la magolilo, egite goio poru oio te la galele Genesaret. 35Eala moli egite la valalua me hatavivile tomi te la maututula ale hagagavi te la gale ale, egite rovitia veia e Iesus guviti ele, egite goio baha la vikararala soio te la maututula tomi te la gale alele, egite goio bolea egiteu ale lea soio te Iesus. 36Egite goio kaka gogogo vagari e Iesus veia egite la ilalea ge pilau moli la gilesu la lavalava tetala, egite ge mahuli. Me egiteu tomi ale pilau la lavalava tetalale, egite goio mahuli tataho sesele mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index