Formulario de búsqueda

Luk 8

Egite hatavivile isahari mulimuli e Iesus

1Tio, goio mulimuli moli ovolale, e Iesus goio valolo tatuga te la maututula, eia valolo egiteu la valalua me hatavivile la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Egiteu tai la valalua la vimari tetala savulusa gete lua, egite mulimulia, 2me egiteu e hatavivile tai isahari ale e Iesus kumuli taroti la hitu ale kama kokora loilo tegiteu, me egiteu tai ale eia vimahuliti egiteu te la ilea tegiteu. Egiteula tie: e Maria Magdala, ale e Iesus kumuli taroti la hitu ivitu loilo tetala; 3e Ioana tai, ale e rutu la bilalaha te Herod, e Susa; me e Susana tai; me egite hatavivile tai isahari. Egiteu tomi e hatavivile aleie, egite visusuli soio te Iesus mite la uati.

La vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu

(Matiu 13:1-9; Mark 4:1-9)

4La valalua me hatavivile usu pepeho loio te la maututula tomi, egite goio guvi vikapopo oio te Iesus, egite usu pepeho sesele. Tio e Iesus goio hilo egiteu mai ele, eia goio veia giteu la vikarara la tilovo isa maie:

5“La tahalo isasa gorivo veia ge galugalu. Eia goio valibura la vavua la vit tetalale, la vavuala isahari paruparu te la tia la gauru, egiteu la valalua tatuga toa mapolapolea, la malumalu tai egite lovo sotalo, egite goio ali taroa. 6Isahari, egite paruparu soio te la magasa la uatati, eia goio kusi golo moli bakisi, eia peho lou, la vuhula la magasale kama beta. 7La vavuala isahari egite paruparu kabili te dahe, egite goio kusi vikapopo e dahe ele, e dahe viri robo egiteu, egite peho. 8Eala moli la vavua la vit isahari paru te la magasa ale taritigi, egite kusi tataho, egite goio balepa, la balepa giteu uru sesele.” Tio e Iesus vikara kaluvu mai ele, eia goio vitapasi la merera tetala soio tegiteu mago “Mai la tahalo isasa la gavusala oio, taritigi veia eia ge lolo la merera taku.”

E Iesus vimari legiteu la valalua me hatavivile la vikarara la tilovo

(Matiu 13:10-17; Mark 4:10-12)

9Egiteu la valalua la vimari te Iesus goio tahia la masova la vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu, 10tio e Iesus goio koli la tilahi tegiteu ele mago “Eau veipalatia mutou la mari te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, ale tabuli kokovu, eala moli tegiteu la valalua me hatavivile ale so popou te la maligoma, eau vikara soio tegiteu te la vikarara la tilovo moli, me oio vola,

‘Egite hilo la igogolu taku,

eala moli egite kama matagaga ovola.

Egite lolo tai la merera taku,

eala moli egite kama rovi tigi la masovala.’

E Iesus veipala la masova la vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu

(Matiu 13:18-23; Mark 4:13-20)

11“Tio, la vikarara la tilovo taku te la tahalo la gilalu, la masovala eia maie: La vavua la vit, eia la merera te La Tahalo Uru. 12La vavuala ale paru te la gauru, eia mai egiteu la valalua me hatavivile ale lolo la merera te La Uru, eala moli e Satan pakali taro loua loilo te la tia giteu, veia egite soukama ge roromulia, egite ge mahuli. 13La vavuala ale paru te la magasa la uati, eia mai egiteu la valalua me hatavivile ale lege sisigi la merera te La Tahalo Uru, eala moli egite kama sau tola seselea, eia la uala ouka te la tia giteu. Egite sau tola mugea bakisi, goio mai la imamala la tovolalaila ge sibitala, egite ge boru. 14La vavuala ale paru kabili te dahe, eia mai egiteu la valalua me hatavivile ale lolo la merera te La Tahalo Uru, eala moli la mari papaila te la vulovulo la maututula, eia viri robo lou egiteu, eala egite kama magiri vagari, la merera te La Uru kama kusi tigi te la tia giteu, egite kama vua. 15Eala moli la vavua la vit ale paru te la magasa ale taritigi, eia mai egiteu la valalua me hatavivile ale la tia giteu maroka, egite lolo la merera te La Tahalo Uru, egite sau tolea, egite goio magiri vagari mai ele, egite mai ale vua pepeho sesele.

La vikarara la tilovo te la lam ale egite tau roboa

(Mark 4:21-25)

16“La tahalo isa kama ge viroko la lam veia ge tau robo loula la baket, uka veia ge tau kokovua otalo la uluva la poro. Ouka, etato ge viroko la lam, etato ge tau saea oata, la valalua ge goata la luma, egite ge matagaga tataho. 17La paga isa kama koramulia ge tabuli kokovu, la merera tomi mulimuli ge sibitala matagaga. La merera ale igoie la masovala tabuli kokovu, eia ge pala. 18Eala, eia taritigi veia amuto ge laba gele tataho tavu la merera te La Tahalo Uru. Mai la merera tetala bakisi oiole ale eme sau tolea, eia ge vauru louamu. Eala moli mai eme kama tahola bakisi la merera te La Tahalo Uru, La Uru ge abi taro lou leme la merera bakisi ale eme veia eme sau tolea.”

E Iesus toi egiteu ale e tilala me tabarabarala sesele

(Matiu 12:46-50; Mark 3:31-35)

19Tio, e tilale Iesus me egiteu e tabarabarala, egite loio veia ge hari lalai e Iesus, eala moli egite kama koramulia ge goio hagagavi tetala, la vuhula la valalua me hatavivile usu egite vivi roboa. 20Isa tegiteu veiala mago “Male, e tilamu, egiteu e tabarabaramu, egite otalo magiri taitalime veia egite ge hilome.”

21Eala moli e Iesus veia giteu tomi ele mago “Egiteu ale lolo sesele la merera te La Tahalo Uru, me egite goio roromulia, egiteu moli ele e tatilagu, e tabarabaragu.”

E Iesus mera taro la lolovi me la gasi

(Matiu 8:23-27; Mark 4:35-41)

22La haro isasa, e Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite goio sae la uaga, eia veia giteu mago “Etato ge polo soio te la gale la magolilo loio.” Tio egite goio soko la tuluga mai ele, 23e Iesus goio mavuta. La ave uru sibitala tavu egiteu olau la tia la utu, eia vahiliti la mago, eia sae soata te la uaga, eia hagagavi ge tilomu, egite hagagavi ge vilua.

24Egite goio palo e Iesus mago “Tahalo Uru, etato ga vilaluati!”

Tio e Iesus goio hiliti, eia igo totolo la lolovi me la gasi, la gasi goio tamea, la lolovi tabou, la mago malilo tatahotio. 25Eia goio veia giteu mago “Amuto soioge kama gabu tikumu la vagagari La Tahalo Uru veia eia ge vimahuli amutou taro la viluala, ia?”

Egite loloa mai ele, egite karutu, egite taga, egite goio vitahi baololi moliti legiteu mago “Ale soioge ere? Eia mera taro la lolovi me la gasi, egira goio roromuli molia.”

E Iesus kumuli taro egiteu la hituhitu ale kama kokora loilo te la tahalo ale paua

(Matiu 8:28-34; Mark 5:1-20)

26E Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite hiliti loio la gale la magolilo loio e Galilea, egite avai soio la gale tegiteu e Gerasena, te la gale la magolilo loio. 27E Iesus goio poru, la tahalo isa te la mautu ale, egiteu la hituhitu ale kama kokora pou tetala, eia goio poga tavua. La tahalo ale, eia kavovou bububu moli, eia kama lavalava, eia la luma tai ouka, eia mavuta moli oio la liba, eia popou mai ele la leavala usuti. 28Eia goio hilo e Iesus sibitala tavua, eia kakuraha bara sesele, eia boru lagu tugu te la lagule Iesus, eia tola soata maie mago “Eme guviti veia ge igoau mave? Eme e Iesus, e Latu La Tahalo Uru Oata. Eau kaka gogogome veia eme umalati ge viligiligiau!” 29Me eia vikara mai ele, la vuhula e Iesus veitia la hitu ale la mulugaluga tegiteu ele veia eia ge hele taroa. Eia saeti tetala vaka usuti, egite la valalua ge kisi la vahala me la limala la sen, eala moli e maura ge sagi mautu loua, la hitu ge vitugea soio la hohoi.

30Goio, e Iesus tahia mago “La isamu ere?”

Tio, eia goio veiale Iesus mago “La isagu e Ami.” Me eia veia mai ele, la vuhula egite la hituhitu usu saeti tetala. 31Eala moli egite rovi e Iesus oio, egite kaka gogogoa veia eia umala ge pitaro egiteu sotalo te la mautu la maligoma.

32Eala moli egiteu la karakara la bolobolo mapaiti, egite gogue oio te la vai la popoiti te la gale alele. Egite la hituhitu kaka gogogo e Iesus veia eia ge baha taro egiteu soilo tegiteu la bolobolole. Tio e Iesus veia eia taritigi, 33egite goio gali taro la tahalo ale pauale, egite goilo tegiteu la bolobolole, goio egite la bolobolo hele bura sotalo te la vai ele, egite goio tilomu tomi olau la mago.

34Egiteu la valalua la vibaumuli la bolo, egite hiloa mai ele, egite hele soluma, egite gilemulia giteu la valalua me hatavivile tomi te la gale alele. 35Tio egite goio veia ge hiloa, egite guvi oio te Iesus, egite hilo la tahalo ale la hituhitu hele taroa, eia pou te la lagule Iesus, eia lavalavati, la gabutatalala tetala sibitala rivuti lou. Tio egite hiloa mai ele, egite taga. 36Me egiteu ale hilo seseletia, egite gilemulia giteu ale so guguvi ele, veia e Iesus eia kumuli taroti egiteu la hituhitu loilo te la tahalo ale. 37Tio egite loloa mai ele, egite tomi la valalua e Gerasenale goio kaka vagari e Iesus veia eia ge hiliti taro egiteu, la vuhula egiteu tagati e paa. Tio e Iesus goio sae te la uaga, eia tugatio.

38Eala moli la tahalo ale egite la hituhitu hele taroa, eia kaka gogogo e Iesus veia eia ge sae mulia, eala moli e Iesus baha taroa mago 39“Eme ge goluma, eme ge gilemulia giteu la visuli te La Tahalo Uru soio taume.” Tio e maura loloa mai ele, eia goio goluma, eia veipalea giteu la papaga tomi ale e Iesus igotiala.

E Iesus vimahuli e latule Iairas me la tavile tai isasa

(Matiu 9:18-26; Mark 5:21-43)

40E Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite goio beua soio e Galilea, la valalua me hatavivile mapaiti oio pou taitalia, egite hiloa eia guvi, egite sagege roboa. 41Eala moli la tahalo isa oio, la isala e Iairas, eia la tahalo la vibaumulila isa te la luma la lotu tegiteu e Iuda te la mautu ale. Eia goio boru lagu tugu te la lagule Iesus, eia kaka gogogo e Iesus veia eia ge goio la luma tetala, 42la vuhula e latula ale hatavile eia lea bara, hagagaviti ge peho. Eia e latula ouka isa lou ale hatavile, me la leavala te maura mai savulusa gete lua.

E Iesus loloa mai ele, eia goio soko la tuluga veia ge goio la luma te Iairas, eala moli la valalua me hatavivile vivi roboa, eia kama abi tigi la lolovi. 43Eala moli la tavile isa oio, la ilea mai la ilea la taio sibitala bibibi tetala la leavala savulusa gete luati, la uati tomi tetala kaluvuti soio tegiteu e dokta, isa kama koramulia ge vimahuli lou e maura. 44Eala moli eia goio tuga mulimuli moli la pokele Iesus, eia goio pilau la gilesu la lavalava tetala, tio oio moli ovolale la kasosola tagaratio.

45Goio, e Iesus tahi egiteu mago “Ere pilauti eau?”

Egiteu tomi tahi taro veia egite isa kama pilaua, me Pita goio veiala mago “Tahalo Uru eme tatahi lou ilava?” Egite usu pasi oiole vivi robome ele.

46Eala moli e Iesus vei louala mago “Isa pilautiau, la vuhula eau gabutia veia la vagagarigu tugati.”

47Tio, la tavile lolotia mai ele veia e Iesus rovitia, la vovola pariri, eia goio boru lagu tugu te la vahale Iesus. Oio te la mata giteu tomi, eia veipalea veia eia pilau la lavalava te Iesus veia eia ge vimahulia, me eia veipala taia mai ele veia eia mahuli seseleti, eia posa tavileti lou.

48Goio, e Iesus loloa mai ele, eia veiala mago “Latugu, eme gabu tikumu seseleti la vagagarigu, eala eme mahuliti ele. Eme ge tuga moli, la gilogo te La Uru ge pou taume.”

49Tio, e Iesus so vikarakara, la tahalo isa loio te la luma te Iairas, eia goio veiala mago “Umalati toto susuku tavu la tahalo la vimari ele, e latumu oio pehoti.”

50Eala moli e Iesus loloa mai ele, eia veiale Iairas mago “Umala eme ge ilo buruko. Eme ge gabu tikumu moli la vagagari La Uru, e latumu ge mahuli lou.”

51Egite goio guvi oio la mata la luma te Iairas, e Iesus mera taro egiteu veia isa umala ge goilo vikapopo leia, eala moli eia puli moli egiteu taho tolu, e Pita, e Ioanes, e Iakob vikapopo me tamala me tilala, egite tomi ele goilo. 52La valalua me hatavivile tomi magiri ogala, egite pipigi la tilali. E Iesus veia giteu mago “Amutou umala taitali, eia kama peho, ale eia mavuta moli.”

53Egite loloa mai ele, egite lege vahi sesele e Iesus, la vuhula egite rovitia veia eia peho seseleti. 54Eala moli e Iesus goio sau la limala, eia veiala mago “Latugu, eme hiliti.” 55Tio oio moli ovolale, la kalulu la tavile bisi ele beu loua, eia goio hiliti. E Iesus goio veia giteu veia egite ge abiala bakisi la ilali veia eia ge alia. 56E tilala me tamala karutu seselela, eala moli eia mera taro egirua veia egira umala ge veiale isasa te la paga ale eia igotia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index