Formulario de búsqueda

Luk 6

E Iesus vimari egiteu te la masova la haro tabu

(Matiu 12:1-8; Mark 2:23-28)

1Te la haro tabu isasa, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tatuga kabili te la mahuma la kon. Egite la valalua te Iesus vitolo, egite goio putu ilua la balepa la kon, egite giu taro la tavala, egite alia. 2Eala moli egiteu e pariseo isahari oio magirigiri, egite hiloa mai ele, egite tahi egiteu mago “Amuto ruruti, ere veia mutou ge abi la ilali te la haro tabu?”

3Eala moli e Iesus goio koli rivu loua giteu mago “Ia, amuto soioge soukama gigi la veimulipolola te la uru gatou e Devit alaura te La Buk Tabu Ale Pala? E Devit me la valalua tetala, egiteu peho la vitolola, 4egite goilo la luma la lotu veia ge abi la bret ale tabuli te la lagu La Uru oilo vola. E Devit goio kaka e pris la bret alele, eia goio alia, eia abi taia giteu la valalua tetala la bret ale, egite tai alia. Eala moli la bret ale, egite magiri roboa veia tegiteu e pris, egite moli sekela ge alalia, eala moli e Devit, La Uru toitia veia eia la mulugaluga tegiteu e Iuda. 5Me mai moli ele, eau masagea veia amuto ge matagaga tai veia e Latu La Tahalo, eia la mulugaluga te la haro tabu.”

E Iesus vimahuli la tahalo isasa, la limala pakuku

(Matiu 12:9-14; Mark 3:1-6)

6Tio, mulimuli lou, te la haro tabu isa lou, e Iesus goilo la luma la lotu, eia soko la vimari soio tegiteu la valalua me hatavivile. La tahalo isa oio, la limala e gata pakuku, eia pipi. 7Eala moli egiteu e pariseo me egiteu la tahalo la mari tegiteu e Iuda tai isahari, egite oio mata mulimuli e Iesus, egite veia ge hiloa veia eia ge vimahuli isasa te la haro tabu, uka ge ouka. 8Eala moli e Iesus roviti la gabutatalala tegiteu, eia goio veia la tahalo ale la limala kama kokorale mago “Eme ge hiliti, eme gomai ge magiri kabili la mata miteue.” Tio la tahalo goio igoa mai ale e Iesus veiala.

9Tio, e Iesus goio tahi egiteu mago “Oio te la merera te Moses te La Buk Tabu, eia veia gatou mave te la igogolu te la haro tabu? Etato ge igo la igogolu ale taritigi, uka ale kama kokora? Etato ge vimahulihuli te la haro tabu, uka etato ge bilibili?”

10Eia goio mata soli kiki egiteu tomi, eia goio veia la tahalo ale la limala kama kokorale mago “Eme ge limarara!” Tio eia goio limarara, la limala goio taritigi tataho lou.

11Eala moli egiteu e pariseole, la hate giteu mamasi pepeho, egite goio vitahi baoli lou egiteu mago “Etato ge vilaia mave?”

E Iesus hilovi egiteu la valalua la vimari tetala savulusa gete lua te la igogolu

(Matiu 10:1-4; Mark 3:13-19)

12Te la haro isasa, e Iesus puli la valalua la vimari tetala soata la hohoi veia eia ge kaka. Eia pou tavu la kilaka soio te La Tahalo Uru te la logo alele kara la paga mamaga. 13La paga mamagati, eia goio tola egiteu la valalua la vimari soio tetala, eia hilovi tavu savulusa gete lua oio tegiteu veia egite tai ge la tahalo la valolo tetala. 14Egiteu savulusa gete luale, la isaisa giteulae:

e Saimon, ale eia toi lovu leia veia e Pita;

e tabarale Saimon, e Andrew;

e Iakob, e Ioanes, e Pilip, e Batolomeas,

15e Matiu, e Tomas, e Iakob ale e latule Alpias,

e Saimon, la tahalo la hate paririla,

16e Iudas ale e tamala la isala e Iakob,

me Iudas Iskariot, ale mulimuli ge sugu taro e Iesus

soio tegiteu la gima.

E Iesus pou tavu la igogolu tetala

(Matiu 4:23-25)

17E Iesus me egiteu la valalua la vimari tetala, egite beu rivu loua loata la hohoi. Goio egite me la valalua la vimari tetala usu, egite magiri oio te la maratia isasa ale bobore tataho. Egiteu la valalua me hatavivile loio la gale tomi e Iudea, loio tai e Ierusalem, me egiteu ale lolau tai la mautu uru ilua e Taia me Saidon, 18egite vikapopo soio te Iesus veia ge lolo la vimari tetala, veia eia ge vimahuli tai egiteu ale lalea. Egiteu ale la hituhitu ale kama kokora pou tegiteu, egite goio tai te Iesus, eia vimahuli tai egiteu. 19La valalua me hatavivile tomi vagari veia ge sau la vovole Iesus, la vuhula la vagagarila oio raga polopolo soio tegiteu la ilea, eia vimahulihuli egiteu tomi.

La sagegela me la iloburukola

(Matiu 5:1-12)

20E Iesus goio mata tavu egiteu la valalua la vimari tetala, eia goio tovo egiteu maie:

Amutou la morivava, amuto ge sagege,

la vuhula amuto sau tolati

la pulolou la matagagala te La Uru.

21Amutou ale pou la vitolola,

La Uru ge vaali maru amutou.

Amutou ale pou la iloburukola,

amuto kati ge tali,

amuto ge sagege moli la vibalavala te La Uru.

22Mai la valalua ge vile amutou,

mai egite ge pitaro amutou, ge gilo amutou,

ge saupupu amutou, la vuhula amuto gabu tikumu

e Kraist, e Latu La Tahalo,

23amuto ge sagege

te la imamala la tahivilela ale mai ele,

la vuhula amuto sau tolati la mapa ale uru sesele,

eia tabuli taitali amutou oata te la ilo la lage.

La vuhula pala tai, egite vile egiteu

la bilalaha te La Uru.

24Eala moli maura miteu ale la tahalo la vuliti,

la papaga bulalahu ale visagegeti amutou igoie,

eiala moli amuto sau tolatiale.

25Me amutou ale ali marumaru igoie,

mulimuli amuto ge pou la vitolola.

Me amutou tai ale pou la sagegela igoie,

amuto mulimuli ge pou la iloburukola,

la masali mutou ge pagegele lalahu.

26Maura miteu, mai la valalua me hatavivile

ge vei tataho amutou, alele kama taritigi,

la vuhula egite pala vei tataho tai

egiteu ale veipala la visigologolola moli

veia eia la merera te La Uru.

Etato ge puhi tigi egiteu la valalua la gima tegatou

(Matiu 5:38-48; 7:12)

27E Iesus goio soko lou la vimari tetala soio te la valalua maie “Amutou ale koramulia ge abi la merera taku, eau vei seselea mutou maie: Amuto ge puhi tigi egiteu la valalua la gima tamutou. 28Amuto ge toi la sagegela soio tegiteu ale tola savei amutou veia La Uru ge igo gegeru amutou. Amuto ge kaka moli veia La Uru ge suli egiteu ale igo gegeru amutou. 29Mai isa ge sabala la galemu isa, eme ge vulo louala la galemu isale. Mai isa ge abi la kairobola taume, eme ge mata soli molia veia eia ge abi tai la lavalava taume, eme umala ge magiri roboa veia eia kama ge abi taro leme. 30Egiteu ale kakaka la golugolu oio tamutou, amuto ge abi molia giteu mai ale egite masagea. Eala moli mai isa ge abi taro leme la paga isa ale eme taholea, umala kaka rivurivu loua. 31La vulovulomu ale eme igoa soio tegiteu e tabarabaramu, eia ge mai sesele la vulovulo ale eme masagea veia egite ge igo taia soio taume.

32“Mai eme ge puhi tigi moli egiteu ale taritigiamu, la vulovulomu ale, eia ge taritigi mave? Egiteu la tahalo la iruru tai puhi tigi moli egiteu ale taritigia giteu. 33Mai eme ge suli moli tai egiteu ale sulime, la vulovulomu ale, eia ge taritigi mave? Ale egiteu la tahalo la iruru tai igigoa. 34Me mai eme ge visuli la uati soio tegiteu moli ale eme veia egite ge suli tai emei, la vulovulomu ale, eme ge balava mave oio vola? Egiteu la tahalo la iruru, egite igigo taia mai emei ele, veia la uati tegiteu, egite ge abi rivu moli loua. 35Eala moli amuto ge puhi tigi egiteu la valalua la gima tamutou. Amuto ge suli egiteu, ge abia giteu la uati, umala amuto ge gabutatala lou la kilolila. Mai ge mai ele, la kiloli la vulovulo mutou ge uru sesele, amuto ge e latatu La Tahalo Uru oata. Eia susuli la tahalo la iruru me la tahalo ale kama kokora tai. 36Amuto ge la tahalo la gilogo mai tai e Tama mutou uru oata, eia la tahalo la gilogo.

Umala etato ge tomu sasae la vulovulo giteu e tabarabara gatou

(Matiu 7:1-5)

37“Umala amuto ge tomu sasae la vulovulo giteu e tabarabara mutou. Mai tai La Uru kama ge tomu sasae la vulovulo mutou. Taritigi veia amuto ge vimavulaha taro legiteu e tabarabara mutou la iruru tegiteu ale egite igigoa soio tamutou. Mai ge mai ele, La Uru ge gabu taro tai la iruru tamutou ale amuto igigoa. 38Eme ge la tahalo la mutelela. Mai ge mai ele, La Uru ge vibalava tai emei. Eia ge vauru polo louamu la visuli tetala. La vuhula La Uru ge koliamu mai ale eme abitia giteu e tabarabaramu ovola.”

39E Iesus toi tai la merera la tilovo itolu lou soio tegiteu maie mago “Mave, la mata kea koramulia ge tata lou la mata kea? Ouka. Egira tomi soukama ge boru sotalo te la lulu.

40“E guliliki la vimari, eia kama uru te la tahalo la vimari tetala. Eala moli mai eia ge abi tomiti la vimari tetala kaluvuti, tio eia ge visauru mai la tahalo la vimari tetala.

41“Ilava eme hilo moli la moromoro oio te la matale tabaramu, eme kama gabutatala la bautu la obu uru oio te la matamu lou ele? 42Ilava eme ge veiale tabaramu mai ele mago ‘Tabaragu, eme gomai, eau ge rauvei taro la moromoro oio te la matamu ele.’ Eme ge veiale tabaramu mai ele, me mave eme kama gabutatala la bautu la obu uru oio tabuli robo la matamu ele? Eme la tahalo la visigolola sesele! Eme ge abi taro pala muga la obu ale uru eia tabuli robo la matamu ele, mai la iruru ale mapaiti eme igigoa, tio eme ge matagaga pala muga mai ele, eia koramulia veia eme ge rauvei taro la moromoro ale bakisi eia tabuli te la matale tabaramu ele.

La vikarara la tilovo te la obu me la vavuala

(Matiu 7:16-20; 12:33-35)

43“La obu ale taritigi, eia kama ge vua la vavuala ale kama kokora. Mai tai la obu ale kama kokora, eia kama ge vua la vavuala ale taritigi. 44Etato ge rovilala muli la obu oio te la vavua giteu. Etato kama koramulia ge lulu la keme oio te la kaluga. Etato kama ge lulu la vavuala ale taritigi te la obu ale kama kokora. 45Mai la tahalo ale taritigi, eia ge veipala la vulovulola ale taritigi ale tabuli te la tilalau oilo te la tiala. Mai la tahalo ale kama kokora tai, eia ge veipala la vulovulola ale kama kokorale, eia tabuli te la tilalau oilo te la tia la. Mai la merera tegatou ale sibitala te la hare gatou, eia veipala moli la vulovulo gatou ale volu oilo te la tia gatou isasasa.

La merera la tilovo te la tahalo ilua egira tigi la luma ilua

(Matiu 7:24-27)

46“Ilava amuto tola leau ‘Tahalo Uru’, eala moli amuto kama lololo eau? 47Mai isa ge mulimuliau, me eia ge roromuli tomi la vikararala taku, 48eia ge mai la tahalo isasa ale tigi la luma tetala, eia goio oli malau la lulu sotalo, eia pigi la uati usu sotalo vola, eia goio vimagiri sae la luma tetala loata te la uati ele, eia magiri vagari sesele. La lalalu tomi ale oio te la gale alele goio sogo, egite visali tavu, la silali uru pepeho sibitala, eala moli la luma magiri moli, eia kama tagogoro, la vuhula eia tigi vagaria. 49Eala moli mai isa ge lolo la merera taku, me eia kama ge mulimulia, eia mai la tahalo ale vimagiri bulalahu moli la luma tetala otalo te la magasa. La lalalu goio sogo tomi, la silali uru sibitala, la luma tetala goio tagogoro, egite karutu sesele te la tali tagogorola.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index