Formulario de búsqueda

Luk 17

La vulovulo ale kama kokora

(Matiu 18:6-7,21-22; Mark 9:42)

1E Iesus goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “La vulovulo mutou usu koramulia ge vitilo amutou, eala moli la tahalo ale ge vitilo e tabarala, e maura ge vure sesele. 2Eia taritigi mai egiteu ge kisi pala muga la mota te la lohola, goio ge kisia soio te la uati la baga, egite ge vivorea solau ge pigia sotalo la tia la utu, eia ge tilomu. Mai ge igoa soio tetala mai ele, eia balavati, la vuhula eia soukama ge igo la iruru ale uru mai eia ge vitilo isa bisi la tahalo uka la tavile ale mulimuliau. 3Taritigi amuto ge vibaumuli tigi lou le amutou.

“Mai e tabaramu ge igo la iruru isa soio taume, eme ge viteteli pala mugea, mai eia ge gabutatala rivu lou, eme ge vimavulaha taro leia la iruru tetala ale eia igotia soio taume. 4Mai eia ge goio ge igo loua soio taume vaka vitu lou te la haro isa moli, me eia ge gomai lou taume, eia ge veiamu mago ‘Eau ruruti’, tio eme ge vimavulaha taro lou leia vaka usu lou mai ele.”

La gauru ale etato ge gabu tikumu La Uru oio vola

5Egiteu la valalua la vimari te La Uru tahia mago “Eme ge suli amiteu veia amite ge gabu tikumu sesele la merera te La Tahalo Uru.”

6Tio, La Uru goio veia giteu mago “Mai eme ge sau tola bakisi la merera te La Tahalo uru mai la vavua la balele kakea isa bisi moli, la gabutatalala taume ale taritigi ele, eia ge kusi, eia ge uru. Eme ge koramulia ge vikara soio te la obu ale uru mai la keme mago ‘Eme ge hiliti taro la mulimu lomaie, eme ge golau magiri olau la mago’, tio eia ge igo molia mai ale eme veitiala.”

La igogolu te la bilalaha

7E Iesus vei loua giteu la vikarara la tilovo isa lou maie “Mai isasa tamutou ge tahola isa la bilalaha, me eia ge bahea te la haro veia eia ge gorivo, mai eia ge guvi lorivo te la maulavi, eia kama ge vipoua veia ge vaalia. 8Ouka, eia ge baha loua mago ‘Eme goio pupuru pala muga, eme ge goio ge raragi la ilali taku, vahariagu somai, mulimuli eme ge alaliti.’ 9Me mave, eia ge vei tatahoa mai eia ge igo la igogolu tomi tetalale? Ouka, la vuhula eia la bilalaha moli, 10mai tai amutou, amuto ge igogolu vagari te La Tahalo Uru mai la masasagala tomi tetala, mulimuli ovola amuto ge veia maie mago ‘Etato la bilalaha moli. Etato igogolu moli mai la masasagala te La Uru gatou.’”

E Iesus vimaroka egiteu la tahalo la sereka savulu sasa

11E Iesus miteu me la valalua la vimari tetala, egite tatuga ge goata e Ierusalem, egite polo te la igaga la gale ilua e Sameria, e Galilea. 12Egite goio guvi te la mautu isasa te la gale ale, e Iesus veia ge goluma, eala moli egite la tahalo la sereka savulu sasa goio sibitala tavua. 13Egite magiri loio malau bakisi, egite tola soio te Iesus mago “Iesus, Tahalo Uru, taritigi eme ge gogo amiteu!”

14E Iesus hilo egiteu mai ele, eia veia giteu mago “Amuto tuga, amuto ge vahilo le pris la vovo mutou ele.” Tio egite goio tuga, egite so tatuga moli ele, egite karutu la vovo giteu marokati.

15Isa tegiteu ele, eia la tau Sameria, eia hilotia mai ele veia la vovola marokati lou, eia goio beu loua soio te Iesus, eia vaisale La Tahalo Uru, eia vikara boboboe oata. 16Eia goio boru lagu tugu te la vahale Iesus, eia vei tataho seselea. Eala moli la tahalo ale kama la tau Iuda, eia la tau Sameria moli.

17Eala moli e Iesus goio tahia mago “Eau vimaroka egiteu savulu sasa. Egiteu ale taho ualasiu oiove? 18Ilava e maura la mosi la tau Sameria, eia sekela moli beu rivu loua somai taku veia ge vaisale La Tahalo Uru?” 19Tio e Iesus vikara kaluvu mai ele, eia goio veiala mago “Eme hiliti, eme ge tuga, la vuhula eme gabu tikumuau, eala la vovomu marokati ele.”

La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge sibitala

(Matiu 24:23-28,37-41)

20Egiteu e pariseo isahari goio tahi e Iesus veia la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge sibitala gaisa, tio e Iesus goio kolia giteu mago “La guluvi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia kama la paga ale etato ge hiloa me la mata gatou. 21Isa kama koramulia ge veia maie ovola mago ‘Male, eia omaie,’ uka ‘Male, eia soiole.’ La vuhula la pulolou la matagagala eia omaiti, eia magiriti kabili tamutou.”

22Mulimuli eia goio vikara lou soio tegiteu la valalua la vimari tetala oio volale, eia veia giteu mago “Mulimuli amuto ge gabutatala louau, amuto ge ilo liliu tavu louau, amuto ge masagea veia ge hilo lou eau, eala moli eau kati ge omai lou tamutou. 23Egite la valalua ge vikara mago ‘Male ge, eia soiole!’ uka ‘Male, eia omaitie!’ Eala moli ouka. Umala amuto ge mulimuli egiteu ele. 24La guluvi te Latu La Tahalo, eia ge mai la sima ale uru pepeho sesele, eia ge guvi karutu moli lomuli, gotalo la igaga la maututula, la matagagala abi la babaa tomi. 25Eala moli eia ge gabu pala muga la iligiligi ale uru, la tuvu la valalua ale igoie, egite ge pile pala mugea.

26“La imamala ale e Latu La Tahalo ge guvi ovola, eia ge mai sesele la imamala te Noa tai. 27Te la imamala te Noa, egite la valalua tomi oio popou, egite alali, egite taulalai, kara la haro ale e Noa sae te la uaga uru tetala ale eia pahea. Tio oio moli ovola, la silali uru sibitala robo egiteu, egite sululu tomi.

28“La imamala ale e Latu La Tahalo ge guvi ovola, eia ge mai tai la imamala te Lot. Te la imamala te Lot ele, egite la valalua tomi oio alali, liliu, egite taulalai, egite lotoloto, makeketi, egite galugalu, egite titigi tai la luma. 29Egite tuha tavu molia la vulovulo giteu mai ele kara ale e Lot hiliti taro e Sodom, tio la havi uru sibitala robo egiteu loata la mori, egite sululu tomi. 30Me la haro ale e Latu La Tahalo ge magiri matagaga ovola, eia ge mai tai ele.

31“Te la haro moli ale, mai isa ge pou te la mata la luma tetala, eia umalati ge goililo lou veia ge abi isahari la golugolu tetala. Mai tai isa ge pou orivo, eia umalati ge golumaluma veia ge abi isa la paga tetala, taritigi eia ge hele moli. 32Amuto ge gabutatala rivu lou e rutule Lot, eia vulo liliu tavu la mautu e Sodom, e maura viluatio. 33Mai isa ge vagari veia ge sau tola la mahulila tetala, ale eia ge vilua. Mai isa ge sugu taro la mahulila tetala, ale eia ge mahuli. 34Te la logo moli ale e Latu La Tahalo ge sibitala, mai e tau me rutu ilua ge vimavuta tomi, egite ge abi isa, isa kora. 35Mai la tavile ilua egira pou vikapopo la ilisile bau, egite ge abi isa, isa kora.[ 36Mai taho lua pou orivo, egite ge abi isa, isa kora.]”

37Tio, e Iesus vei kaluvua giteu mai ele, egite la valalua la vimari tetala goio tahia mago “Egite ge abi egiteu, egite ge vahari egiteu sove?”

Tio, e Iesus kolia giteu mago “Amuto rovia, mai la vovo la pileleho ge tabuli te la baa isasa, eia mavulu, e loauru ge sibitala ovola veia ge alia, eia mai la irovilala veia la pileleho oio tabulibuli ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index