Formulario de búsqueda

Luk 11

La vimari te Iesus te la gauru la kilaka

(Matiu 6:9-13; 7:7-11)

1La haro isasa, e Iesus pou te la kilaka, eia goio kaka kaluvu, isa tegiteu la valalua la vimari tetala goio tahia mago “Tahalo Uru, taritigi veia eme ge lube tigia miteu la gauru la kilaka, mai tai e Ioanes la tahalo la vuluhi eia tovoti legiteu la valalua la vimari tetala.”

2Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Mai amuto ge pou te la kilaka amuto ge kaka maie:

Tama miteu,

Taritigi pepeho veia la maututula tomi

ge gabu tikumu la isamu.

Taritigi veia la pulolou la matagagala taume

eia ge sibitala.

3Eme ge abia miteu la ilali te la haro tomi isasasa

ale koramuli la pulolou tamiteu.

4Eme ge vimavulaha taro le amiteu

la iruru tomi ale amite igotia,

mai amite igigoa giteu ale egite igoa miteu la iruru.

Umala eme ge mata sosoli amiteu

veia e Satan ge tovo lalai amite.”

5-6E Iesus goio solo lou la vikararala soio tegiteu mago “Mai la tahalo isasa tuga tavu e tabarala te la logo posa, me eia veiala mago ‘Tabaragu, abiagu la ilali ale koramuli egiteu la mosi ale guviti taku, eau ouka la ilali oio ale ge abia giteu.’

7“Me e tabarala koliala mago ‘Eme ge tuga, amite me latatugu omai mavutati, amite kapiti. Eau kama ge hiliti tavume veia ge abiamu isa la paga.’ 8Eia ge veiala mai ele, eala moli mai eia kama ge gogo e tabarala, eala moli e tabarala ge toto susuku tavu molia, eia ge silaha leia, eia ge hiliti, eia ge abiala la ilali ale ge koramuli egiteu.

9“Tio, me oio volale, eau vei seselea mutou, mai eme ge kaka la visuli te La Uru, eia ge sulimei. 10Mai eme ge paa muli vagari la merera tetala, eme ge sivutia. Mai eme ge ligiligi moli la mata, La Uru ge kopemei.

11“Ere tahalo, mai e latula ge kakea la ia, eia ge abi moliala e taive? 12Uka, mai e latumu ge kaka la hatotolu, eme ge abiala e komakilu? 13Soioge ouka ge, eala moli mai amuto la tahalo la vovo ale kama kokora, amuto matagaga moliti te la gauru la visuli ale taritigi soio tegiteu e latatu mutou, e Tama mutou tai oata la mori, eia ge visivo La Kalulu La Marokala mai la vaabila sesele soio tamutou ale ge kakea.”

Egite veia e Iesus igogolu vikapopo le Bielsebul

(Matiu 12:22-30; Mark 3:20-27)

14La haro isasa, e Iesus kumuli taro la hitu te la tahalo isasa, la hitu ale la harela vikamu robo. E Iesus kumuli taro la hitu te la tahalo ale, eia goio soko la vikararala, la valalua me hatavivile, egite hiloa mai ele, egite karutu seselela. 15Eala moli isahari goio hiliti, egite vei mago “Oio moli te la vagagari la mulugaluga tegiteu la hituhitu, e Bielsebul moli sekela, eia kumuli tataro egiteu la hituhitu ele.” 16La valalua isahari tai lou, egite veia ge tovo lalai lou e Iesus, egite kakea veia eia ge igo isa la golu la karutula ale loata te la mori soio tegiteu veia egite ge hiloa.

17Eala moli e Iesus eia roviti la gabutatalala tegiteu, eia veia giteu mago “Mai la valalua la mautu isasa ge vaubi rivu lou megiteu, egite tomi ge vilua, la mautu tegite ge kaluvu. 18Mai tai lou ele, mai e Satan ge vikue rivu lou me Satan, eia kati ge magiri vagari, eala moli eau veia amutou mai ele, la vuhula amuto ubi leau la merera veia eau kumuli taro egiteu la hituhitu te la vagagarila te la mulugaluga tegiteu lou, ale e Bielsebul. 19Mai eau ge kumuli taro sesele egiteu te la vagagarile Bielsebul moli, eau veia ge tahi tai amutou veia egiteu la valalua ale mulimuli amutou, mai egite ge kumuli taro egiteu la hituhitu, egite kumuli taro legiteu la isa lere? Egiteu la valalua tamutou tai, egite kumuli tataro egiteu la hituhitu, amuto ge veia egiteu tai la bilalaha te Satan, ia? 20Eala moli mai eia ge sesele moli veia eau kumuli tataro egiteu la hituhitu te la vagagari La Tahalo Uru, amuto ge matagaga mai ele veia la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia tasuku hagagaviti somai tamutou.

21“Mai la tahalo la vuliti isa ge vagari robo la luma tetala la gata, isa kama ge pakali la golugolu tetala. 22Eala moli mai la tahalo ale vagari sesele ge loio, eia ge bolehoho la tahalo la vuliti, eia ge abi taro leia la torola, eia ge seri taro tomi leia la golugolu tetala. 23Mai isa kama ge suli eau, eia mai ale gima eau. Mai isa kama vibaumuli la sip vikapopo leau, eia mai ale basimuli bura egiteu la sip taku.

La hitu ale kama kokora eia beu rivu loua

(Matiu 12:43-45)

24“Mai la hitu ale kama kokora ge hele taro la tahalo ale eia pala pou tetala, eia ge luu soio la hohoi, eia ge tuga vulovulo veia ge maila, eala moli ouka. Tio eia ge vei mago ‘Eau ge beu rivu loua soio la muligu ale eau tuga tarotia.’ 25Tio eia goio beu rivu loua, eia goio hilo la luma tetala oio taritigi moli, egite sapa tatahotia, la paga isa kama tabuli marapa oilo vola. 26Tio eia goio baha tavu egiteu la hitu ale taho vitu lou ele, veia egite ge goilo ge mou vikapopo leia. Me maura la tahalo ale, eia ge paua viruru sesele, la pauala tetala eia kama mai ale pala, eia ge uru pepeho lou, la vuhula la hituhitu usu pepehoti pouti tetala.”

La pulolou la balavala ale sesele

27E Iesus vikara kaluvuti soio tegiteu mai ele, goio la tavile isasa magiri kabili tegiteu la valalua me hatavivile, eia tola soio te Iesus mago “La tavile ale pigome, eia visusume, eia balava seseleti.”

28Eala moli e Iesus goio koliala mago “Egiteu ale lolo la merera te la Tahalo Uru, me egite roromuli taia, egiteu moli alele, egite balavati.”

La valalua kaka e Iesus la irovilala te la vagagarila veia egite ge hiloa

(Matiu 12:38-42)

29Egiteu la valalua me hatavivile usu oio vikapopoti te Iesus, egite usu goio guguvi lou. E Iesus goio vikara lou soio tegiteu mago “Amutou la tuvu la valalua ale igoie, amuto kama kokora viruru. Amuto masagea veia ge hilo la irovilala te la vagagari La Tahalo Uru, eala moli ge ouka viruruti, La Uru igotia pala oio te Iona. 30Mai alaura e Iona magiri matagagati mai la irovilala soio tegiteu la valalua e Nineva. Mai lou e Ionale, e Latu La Tahalo eia magiri matagagati mai la irovilala kabili tamutou la tuvu la valalua ale igoie. 31Te la tapasi la haro, la tavile uru ale pou la mulugaluga otalo la gale e Siba, eia ge hiliti vikapopo le amutou la tuvu la valalua ale igoie, eia ge vitomu sasae la vulovulo mutou, La vuhula alaura eia hiliti loio te la igaga la maututula veia ge hari tavu e Solomon, ge lolo la tikumu la merera tetala. Me igoie la tahalo ale uruale Solomon, eiala guvitie. 32Me te la tapasi la haro tai ele, egite la valaluale Nineva ge hiliti vikapopo le amutou la tuvu la valalua ale igoie, egite ge tomu sasae la vulovulo mutou, la vuhula e Iona valolo egiteu, egite vuvulo, eala moli igoie la tahalo ale uruale Iona eiala guvitie, eala moli amuto touti lou eaue.

La mata mutou eia mai la matagaga te la vovo mutou

(Matiu 5:15; 6:22-23)

33“Etato isasa kama koramulia ge viroko la lam veia ge sugu kokovu loua, veia ge tau robola la baket, ouka, etato ge viroko la lam, etato ge haratili saea oata veia egite tomi ale goilo ge matagagala. 34La mata mutou, eia mai la matagaga te la vovo mutou tomi. Mai la mata mutou ge taritigi, la vovo mutou tomi ge matagaga. Eala moli mai la mata mutou kati ge taritigi, la vovo mutou tomi ge maligoma. 35Amuto ge vibaumuli tigi lou amutou, veia la matagaga ale amuto sau tolatia eia ge mai moliti ele, eia umalati ge maligoma lou. 36Mai la vulo mutou ge volu tomi la matagaga, la maligoma bakisi ouka oio vola, tio la matagaga tamutou ele ge vimatagaga tomi amutou, mai la lam ale uru, etato pou la matagagala.”

E Iesus vile egiteu e pariseo, egiteu la tahalo la mari tai

(Matiu 23:1-36; Mark 12:38-40)

37E Iesus vikara kaluvu soio tegiteu la valalua me hatavivile mai ele, goio e pariseo isa tuga tavu e Iesus, eia kakea veia eia ge ali vikapopo leia oio te la luma tetala. Tio e Iesus goio goilo la luma tetala, eia goio pou veia ge ali. 38E pariseo ele hiloa veia eia kama litu pala muga la limala mai la vulovulo giteu e Iuda, eia karutu sesele, 39eala moli La Uru veiala mago “Amuto pariseo, la vulovulo mutou mai moli ele! Amuto vuhi la poke la kap me la plet ale logala, eala moli oilo la ilola amuto kama vuhi vei tigia. Mai tai amutou ele, amuto litu la lima mutou, eala moli oilo te la tia mutou eia volu me la vulovulo ale kama kokora! 40Maura miteu! La Tahalo Uru vipou la vovomu ale logala, me la tiamu oilo tai eia vipoua, eia rovi tomi la vulovulo mutou. 41Eala moli mai la ilali ale tabuli te la plet taume, eme ge abia giteu la valalua la morivava, ale la vulovulo mutou ge sibitala maroka tomi mai ele.

42“Maura miteu pariseo! Amuto tabari tataho la ilali bisi kokokori mai la lobo, la onion, veia ge mai la galela ge savulu sasa amuto ge abi taro isasasa oio vola ge abia La Uru, eala moli la vulovulo mutou soio tegiteu e tabarabara mutou kama matatata, me amuto kama gabu tikumu tai La Uru. Mai amuto ge puhi tigi La Uru me egiteu e tabarabara mutou, tio amuto ge lagu tavu la imoimo la vulovulo mutou tai ele.

43“Maura miteu pariseo! Amuto goilo lotu, amuto masagea veia ge pou mamuga te la mata giteu la valalua. Amuto tatuga tai te la tia la mautu veia la valalua ge gabu tikumu amutou, ge laharoa mutou.

44“Maura miteu, amuto mai la liba ale la valalua tatuga toa sasae oata ovola, egite kama rovia veia la magasa ale la liba, la paga ale mavulu otalo kua moli ovola, eia mai tai la vulovulo mutou e pariseo tai ale tabuli kokokovu ele.”

45La tahalo la mari isa, eia hiliti, eia goio veiale Iesus mago “Tahalo La Vimari, eme vile egiteu e pariseo mai ele, eme mai ale vile tai amiteu la tahalo la mari.”

46Eala moli e Iesus goio koliala mago “Meie, maura miteu, amutou tai la tahalo la mari ele! Oio te la merera papaila ale usu tamutou ele, amuto mai ale vauru la tabule ale tikumu soio te la beho giteu la valalua veia egite ge bolea. Eala moli amuto kama masagea veia ge suli legiteu la mari tamutou ele, veia ge bole la tikumu la tabule ale amuto abitia giteu ele.

47“Maura miteu, amutou ale igo la simen te la liba giteu la bilalaha te La Uru ale pala, eala moli ere bili egiteu? Egiteu moli e tutubu mutou lou ele! 48Eala, oio te la gabutatalala tamutou, amuto soioge veia la vulovulo giteu e tutubu mutou eia taritigi, la vuhula egite pala bili egiteu la bilalaha, me igoie amuto simen la liba giteu ele! 49Eia mai tai la merera te La Uru soio tegiteu la valalua me hatavivile e Iuda ale pala, ale eia veia giteu mago ‘Eau ge baha egiteu la bilalaha taku soio tegiteu la valalua me hatavivile taku, egite ge bili isahari tegiteu, ge viligi pepeho tai egiteu usu.’ 50Eala amutou la tuvu la valalua ale igoie, amuto ge bole la tikumu la kasoso giteu la bilalaha tomi ale la valalua biliti egiteu pala, 51sokotia te la pilehole Abel, karati omai la pilehole Sekaraia, egite bilia kabili te la baa la poro me la kapiutu ale maroka oilo la luma la lotu. Eau vei seselea mutou, la tuvu la valalua ale igoie, egite ge bole la tikumu la pileho giteu tomi ele.

52“Maura miteu la tahalo la mari! Amuto abi taroti legiteu la valalua la ki te la mari te La Uru. Amuto kama kope rivu lou amutou soilo, amuto mai ale magiri robo lou egiteu e tabarabara mutou tai ale masagea veia ge goilo ge rovi la pulolou la matagagala te La Uru.”

53Tio, e Iesus vikara soio tegiteu mai ele kaluvu, eia hiliti taro la luma, egiteu la tahalo la mari me egiteu e pariseo goio mulimulia, egite vile seselea, egite tahi susukua la tilahi usu sesele, egite vagari tavua veia eia ge koli rivu loua giteu, 54egite veia ge vitilo loua mai ele te la merera tetala lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index