Formulario de búsqueda

Ioanes 2

La ilali la taulaila oio e Kena

1Goio, la haro itolu polo, egiteu la mautu e Kena igo la pougolu la taulaila isa oio te la mautu tegiteu, te la gale Galilea. E tilale Iesus tai goio te la ilali la taulailale. 2Egite tola tai e Iesus me la valalua la vimari tetala veia egite ge goio tai te la pougolula aleiele. 3Goma, la vaen tegiteu kaluvuti, e tilale Iesus goio veiale Iesus mago “A ge, la vaen tegite kaluvuti.”

4Eala moli e Iesus vei rivuale tilala mago “Tila, ilava eme karasukuau e? La imamala la igogolu taku souka pou.”

5Goio, e tilala veia giteu la bilalaha mago “Amuto ge igo tomi la rovarova ale eia ge veia mutou ovola.”

6Tio, la sospen la simen iuolo ururu sesele oio tabuli hagagavi. La sospen ale tegiteu e Iuda te la pupurula mai la vulovulo giteu, egite uru mai la galon savulu lua uka savulu tolu te isasasa tegiteu.

7Goio, e Iesus baha egiteu la bilalaha mago “Amuto ge sigili la lalu soio te la sospen iuolole.” Tio egite goio sahoa, eia volu tutui sesele.

8Tio, goio e Iesus veia giteu la bilalaha mago “Ioge, amuto saho la lalu, abia soio te la mulugaluga tegiteu la bilalaha.”

Goma, egite vagoioa tetala, 9eia ga liu lalai la lalu ele, eia vuloti mai la vaen, eia kama rovia veia egite abia love. Eala moli egiteu la bilalaha, egite rovia. Goma la mulugaluga tegiteu ele, eia tola la tahalo ale taulaio, 10eia goio veiala mago “Male ge, la valalua tomi, mai egite ge igo la ilali, egite vimamuga la vaen ale taritigi soio te la valalua, veia egite ge liu pala mugea, ale kama taritigi agi eia ge mulimuli. Eala moli la gahome, eme tau tola molia la vaen ale taritigi karati ale eme abi talatiae.”

11Tio, ale la siloko la golu la karutula e Iesus igo sokoa. Eia igoa oio e Kena te la gale Galilea. Eia veipala la vagagarila tetala soio tegiteu. Tio egiteu la valalua la vimari tetala, egite tautau tola molia te la gabutatalala tegiteu, te la paga ale e Iesus igotiale.

12Goma, ale kaluvuti, mulimuli ovola e Iesus mite me tilala me tabarabarala vikapopo me egiteu la valalua la vimari tetala, egite golau e Kapernaum. Goio egite pou muga bakisi ovolao.

E Iesus tagu lobe egiteu ale lotoloto te la luma la lotu

(Matiu 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)

13Goio, mulimuli la ilali la pougolula tegiteu e Iuda egite toia veia La Ilali La Poloselela, eia hagagaviti, e Iesus goata e Ierusalem. 14Eia goilo te la luma la lotu, eia sivuti moliti egiteu la valalua la vagago la kau me la sip me la malu tai. Eia goio hilo lou egiteu ale vagago la mani, egite popou te la poroporo tegiteuo. 15Goma e Iesus kamu tavu molia la mota, eia basimuli tomiti la valalua oilo te la luma la lotu vikapopo la sipsip me la kau tegiteu ele sogalao. Eia hugu tavu tai molia la valalua ale vago tataro la mani ele, eia pigi lahu la mani me eia buli hatataga lahua la poroporo tegiteu ele. 16Tiele eia goio vei taia giteu la valalua ale vilotoloto la malumalu mago “A ge, amuto ge abi taro lahu la malumalu ale sogala. Ilava amuto masagea ge vulo la luma te Tete veia eia ge mai la luma la iloto?”

17Tio, oio moli ovolale, la valalua la vimari tetala, egite gabutala la vikararala te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie: “Eau vagari sesele veia la luma taume eia ge maroka!”

18Eala moli egiteu e Iuda hiloa mai ele, egite veiala mago “Eme ere veia eme ge basimuli amiteu maie? Mai eme la tahalo isapolo isasa, eme ge vahilo le amiteu la golu la karutula, amite ge hiloa.”

19Tio, e Iesus koli molia giteu mago “Mai amuto ge lobe taro la luma la lotu aleie, la haro itolu moli eau ge vimagiri rivu loua.”

20Tiele, egiteu e Iuda hate mamasi sesele, egite vauleala mago “Ko, la luma ale egite tigila la leavala savulu vaa gete uolo, ale eme veia ge vimagiri rivu moli loua te la haro itolu moli, ia?” 21Eala moli la luma la lotu ale e Iesus veia mai ele, eia tovo mulia te la vovola. 22La vuhula ge mulimuli La Tahalo Uru ge vahiliti loua te la lulu la pileho, me te la imamala alele, egiteu la valalua la vimari tetala, egite gabutala rivu lou la vikararala tetalale, me oio vola egite tautaulailo vagari sesele te la vikararala te La Tahalo Uru te La Buk Tabu Ale Pala eia mai ale Iesus veitiale.

E Iesus eia matagaga te la gabutatalala te la valalua tomi

23Goio, e Iesus popou oio e Ierusalem te la haro La Ilali La Poloselelao, egite la valalua me hatavivile usu tautaulailo tetala, la vuhula egite hiloti la golugolu la karutula tomi ale eia igotia. 24Eala moli e Iesus kama sugu taro eia soio te la lima giteu, la vuhula eia roviti la tia giteu tomi ele. 25Eia kama koramulia veia isasa ge vei muli louala te la vulovulo la valalua isasasa, la vuhula la gabutatalala te la valalua tomi eia magiri matagaga tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index