Formulario de búsqueda

Matyu 16

Jisas Ndi Uⱡ Rʉpndi Ti Itangga Kʉnmin Nʉtʉng

1Perisi wu mat kʉn, Sarusi wu mat kʉn, Jisas murum ila rʉk ok, Jisas ei kupa, Got nga kangʉm nda nʉk, oⱡa tʉk muⱡ ila kʉning pilik muⱡ ila uⱡ rʉpndi ti itangga kʉnmin, nʉtʉng. 2Wote Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Kona ant ei mana purum ei kʉn, enim ndi, nʉk mel, ‘Muⱡ ei kunt enim ei, kona kai etmba,’ nʉtmin. 3Wote, ipri unt ei kʉn, ‘Mʉkʉlmʉ rumbʉⱡ morum ei kʉn kona romba,’ nitmin. Kona ant mba muna, kona romba ei oⱡa muⱡ ei kandʉk kʉn, tʉk mendʉtmin. Wote enim ndi, akup penim uⱡ mbʉ kandʉk, tʉk mindi namindʉtmʉn. 4Enim uⱡ kit mbʉ etʉk, Got pep rui nʉri wamp mbʉ ye! Na uⱡ rʉpndi ti itamba kʉnmin ninmin ei? Ei mon! Got ndi, Jona kʉn uⱡ rʉpndi itim ei mel, na uⱡ rʉpndi ti, wote itamba kʉning,” nitim. Ei mel nimba pendpa, wu ni kʉⱡ wak ropa kelpa purum.

Perisi Na Sarusi Wu Kʉⱡ Nga Yis Ei

5Wote Jisas kʉn, elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, num Galili poⱡa rok noi orunga purung. Wote, rʉng nuing ei nga bret mat, mek pi naprʉng. 6Wote Jisas ndi, wu kʉⱡ kundpa nimba mel, “Enim Perisi na, Sarusi wu kʉⱡ nga Yis ei nga, tʉk mendʉk muⱡʉi!” nitim. 7En enim ol tek nʉk int yant etʉk nʉk mel, “I nʉnʉm, ei nambuⱡ emel, tʉn bret ti, mep ui nawʉnmʉn ei nga ninim nda?” nʉtʉng.

8Wu kʉⱡ nʉtʉng ik ni, Jisas tʉpa mendpa waldpa nimba mel, “Enim bret ti, mek ui nawʉng ei nga, nambuⱡ emel, ol wal tenmin? Enim Got kʉn mondʉk pʉtmʉn ei, ronduⱡ pi naprʉm kant ei ka! 9Enim tʉk mindi namindʉnmʉn ye? Na bret 5 kʉⱡ puk rop nguⱡmba wu 5000 rʉng endʉtʉng. Wote, rʉng mana titim ei, kowa wal namba iti rok peka rondrʉng ye? 10Muna bret 7 kʉⱡ ila, wu 4000 rʉng endʉtʉng. Wote, rʉng norung mana titim ei, kowa wal namba iti rok peka rondrʉng ye? 11Na bret mendpʉⱡ ei nga ik ti, ni nanʉnt. Ei nambuⱡ emel, pilik kun iti natʉnmʉn? Enim Perisi na, Sarusi wu kʉⱡ nga yis ei, tʉk mendʉk muⱡʉi!” nitim. 12I nitim ila, kitip kʉni wu ni kʉⱡ, yis bret ila mundʉrmʉn ei nga ni nʉndʉtʉm. Ya Perisi na, Sarusi wu kʉⱡ nga, ik mong wamp mbo endʉtmin kʉⱡ nga, tʉk mendʉk muⱡeing nimba nitim ik ei, akil tek pilik kun etʉng.

Pita Ndi, Jisas Nga Nimba Mot Ndurum

13Jisas kʉn, elim nga kitip kʉni wu kʉⱡ kʉn puk, Sesariya nga kona peng Pilipai nga tetʉm kona tila puk molk, elim nga kitip kʉni wu kʉⱡ, waldpa nimba mel, “Wamp mbʉ ndi, Muⱡʉl Wu Kupa ei, kundʉk wu nam ninmin?” nitim. 14Wu nimbʉ ndi, punt rok nʉk mel, “Wamp mat ndi, wamp nu tindi wu Jon ninmin mat ndi, wu Ilaija ninmin mat ndi, wu Jerimaiya muna, painui wu ti ninmin,” nʉtʉng.

15“Wote enim ndi, na wu nam ninmin?” nimba wu ni kʉⱡ wuldʉtʉm. 16Wote, Saimon Pita ndi, ik punt ropa nimba mel, “Nim Wu Kraist, nim kont moⱡpa, mint pi Wu Got ei nga Kangʉm,” nitim. 17Ni kʉn, Jisas ndi, ik punt ropa nimba mel, “Wu Jon kangʉm Saimon ye! Got ndi, nim memp pindilinga, nim ik kupa nʉn. Ya mʉi kona ila wamp ti nga ronduⱡ tila tʉkʉn, ni nanʉn mon. Ik nʉn ei, na nga muⱡ kona Wu Tipam ei ndi, nim nimba nguⱡnga nʉn. 18Ei kʉn, Pita ei, nim ik kupa ei kundʉp nʉnt, nim ku mel muⱡana, ku pol ila na nga manga wingti ei, rʉⱡimp wamp mbʉ, tʉp oⱡa ndup mundimp. Wote, wamp kul uⱡ ei ndi, manga wingti ei ropa mana ndui nandʉmba. 19Muⱡ ila tʉpa mumuk rui kona ei nga kumba ki kʉⱡ, nim nguimp. Nim ndi, ya mʉi kona ila mi run uⱡ mbʉ, oⱡa muⱡ kona ila mi ku romba. Ya mʉi kona ila, kapⱡa nin uⱡ mbʉ, oⱡa muⱡ ila kapⱡa ku nimba,” nitim. 20I nimba, kitip kʉni wu ni kʉⱡ kundpa, wamp ti kandʉk, elim Kraist ei, ni nʉnʉi nitim.

Jisas Elim Koⱡpa Kont Mba Ei Nga Nimba Mot Ndurum

21Ui ni kʉn, puⱡ mondpa, elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, nimba mot ndupa, na wi Jerusalem pamba rʉp wu na, wu peng mumuk na, mi ik mbo wu na mbʉ nga ki pol ila mindil mam nomp, wote rok kundangina, rumbʉⱡ raldika omba pangga! Wote Got ndi, ⱡoporpa kont mundʉmba.

22Wote Pita ndi, ik ni pilpa, Jisas ʉldʉ tila ekit tʉpa, ik ngumba nimba mel, “Nuim ye! Uⱡ mbʉ nim kʉn omba ei, Got ndi, pendpa kilangga. Nin uⱡ mbʉ, nim kʉn omba pi nʉpangga!” nitim. 23Jisas tʉpa ropʉl ropa, Pita ni tʉpa pendpa ik ngumba, “Seitan ye! Na mor ila kelkʉn pa! Nambuⱡ emel, na nga mbi nombuⱡa mam ei imp mon? Nim nga pilkʉn nʉn ik kʉⱡ, Got kʉn ui nawʉnʉm mon. Nim wamp nga numan ila pilkʉn nʉn,” nitim.

24Jisas ndi, ik ei nimba kʉn, wote elim nga kitip kʉni wu kʉⱡ kundpa nimba mel, “Wamp ti ndi, na kʉn uimp nimba pilim ndam, elim nga mul uⱡ ei wak ropa, elim nga nde peta ei koma ropa, na punt mel kandpa, pep ropa akil tepa wangga! 25Wamp ti ndi, elim nga kont mul uⱡ ei, ambuⱡpa gi ndum ndam, uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ ei ti natʉmba. Wote, wamp ti ndi, elim nga mul uⱡ ei na nga nimba wak rom ndam, uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ ei tʉmba. 26Wamp ti ndi, ya mʉi kona ila mel mbʉ nga etpa nomba, elim nga min ei nimba etpa yant tʉmba. Ei kapⱡa iti natʉmba. Ei kʉn, namba mel mat ndi, int ndupa ngumba, elim nga min ei etpa tʉmba? 27Muⱡʉl Wu Kupa ei, elim nga anggelo mbʉ kʉn, tipam nga rʉpndi pol ila omba, tʉn wamp mbʉ uⱡ etmin mbʉ mel, punt ropa elpa elpa ngumba. 28Enim ik kupa ei, kundʉp nʉnt, ya wamp mormin mbʉ nga mat, kuⱡi nʉⱡangina, Wu Nuim Mumuk ei, elim nga Tipam nga rʉpndi pol ila Nuim moⱡpa, wangga kʉning,” nitim.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index