Formulario de búsqueda

Mák 7:10

10Moses arɛm bɛ, ‘Chiɛ́ ɛ́táyɛ nɛ máyɛ kɛnókó’ nɛ bɛ ‘Yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m ɛbɛ́ptí ɛyɔŋ ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi, bábhɔŋ bɛway yi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index